Het asielzoekerscentrum in Cranendonck ligt op het terrein van de voormalige Nassau-Dietz kazerne. Deze oude kazerne heeft volgens de Wet op de Ruimtelijke Ordening nog steeds een militaire bestemming.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft het terrein sinds enkele jaren in gebruik als asielopvang. Hiervoor is een tijdelijke ontheffing verleend. Het COA wil langdurig gebruik maken van de locatie. Dat kan alleen als de bestemming van de grond klopt met het gebruik. De gemeente is bevoegd om een bestemming te wijzigen. Dat zou in het geval van de voormalige kazerne een dubbelbestemming worden: militair en asielopvang. Het COA maakt dan gebruik van 23 hectare grond voor opvang. Defensie is eigenaar van het terrein. 

De gemeenteraad voert in de week van 13 februari 2023 een onderzoek uit om de mening van haar inwoners op te halen om te komen tot een passende invulling van het Nassau-Dietzterrein waar het azc Cranendonck is gevestigd. Hieronder lees je de inwonersinformatie.

Archief

Visie van het COA

Het COA heeft, samen met de gemeente, de afgelopen periode niet stilgezeten. Nu de tijdelijke vergunning voor het huidige gebruik is verleend kunnen we vooruit kijken en echt stappen zetten. Voorop staat voor het COA in deze ontwikkeling in ieder geval een uitstekende samenwerking met de gemeente.

De kernboodschap die het COA heeft voor de ontwikkeling in Budel is kort samengevat:

  • Het COA herontwikkelt op duurzame wijze het nu verwaarloosde terrein voor de komende 20 jaar.
  • Er vinden geen grote wijzigingen plaats, noch in aantallen, noch in opvangvormen, noch in omvang.
  • Het COA verbetert en vernieuwt de woonkwaliteit op het terrein en verbetert daarmee het welzijn en veiligheid van de asielzoekers.
  • Door deze ontwikkeling wordt een efficiencyslag gemaakt in het asielproces, waardoor het asielproces versneld en asielzoekers minder lang op deze locatie verblijven.
  • Gemeente krijgt de mogelijkheid te participeren in de ontwikkeling van eventueel gemeenschappelijk gebruik van faciliteiten op het terrein.
  • Ondernemers kunnen participeren bij de ontwikkeling en exploitatie van shared facilities op deze locatie. 

Planning

  • De gemeenteraad is over deze plannen geïnformeerd op 16 november 2020. De volgende stap in het proces is het door de raad vaststellen van de Nota van Uitgangspunten.
  • De gemeenteraad heeft in de adviescommissie van 1 december 2020 besloten het raadsvoorstel met betrekking tot het bestemmingsplan niet te behandelen voordat de Rijksoverheid regelt dat het college, en de burgemeester als portefeuillehouder in het bijzonder, de middelen en invloed krijgt het veiligheidsprobleem duurzaam aan te pakken. Hiervoor is een traject gestart. Daarnaast is bij de raad opgehaald wordt wat zij nodig acht om verdere invulling te geven aan de gebiedsontwikkeling. Zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomst/ samenwerkingsovereenkomst met het COA.
  • De Nota van Uitgangspunten is in juli 2021 opnieuw aan de raad voorgelegd.
  • Daarna is de wijziging van het bestemmingsplan gestart. Dit bestemmingsplan wordt naar verwachting het eerste kwartaal van 2022 aan de gemeenteraad voorgelegd

Documenten