Op deze pagina vindt u de meest gestelde vragen over de nieuwe opvanglocaties in Cranendonck. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld op het moment dat er nieuwe informatie beschikbaar is. 

Algemene vragen

Waarom is voor deze nieuwe opvanglocaties gekozen?

Gemeente Cranendonck heeft bij de opgave voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne gekeken naar tijdelijke locaties en oplossingen verdeeld over meerdere kernen. Waarbij de druk op de woningmarkt niet toeneemt én er zelfs meer woningzoekenden uit Cranendonck tijdelijke woonruimte kunnen vinden. Daarnaast moeten de opvangplekken snel te realiseren zijn.
Vanuit deze uitgangspunten zijn twee locaties gekozen, waar de in totaal 75 vluchtelingen worden opgevangen:

  1. Op het terrein van de voormalige sporthal De Schulp nabij sportcomplex De Zuiderpoort in Budel worden 14 units geplaatst. De tijdelijke bewoners bestaan uit vluchtelingen uit Oekraïne. De andere groep zijn woningzoekenden uit Cranendonck, die met spoed woonruimte nodig hebben.
  2. Bij De Baronie in Soerendonk wordt ook op Cranendonck 3 + 4 (oude gemeentehuis) tijdelijke opvang of woonruimte ingericht voor ongeveer 50 personen. De groep bestaat uit vluchtelingen uit Oekraïne. De andere tijdelijke bewoners zijn woningzoekenden uit Cranendonck, die met spoed woonruimte nodig hebben.

Welke andere woningzoekenden in Cranendonck komen in aanmerking voor tijdelijke woonruimte?

Denk aan onder andere studenten, statushouders, jonge starters en alleenstaanden.

Hoe lang blijven de vluchtelingen uit Oekraïne in gemeente Cranendonck?

Hoe lang de oorlog in Oekraïne aanhoudt weet helaas niemand. Opvang is op dit moment noodzakelijk. Op de nieuwe opvanglocaties bij De Baronie in Soerendonk en op de Schulp in Budel nabij sportcomplex De Zuiderpoort, verblijven de vluchtelingen (vanaf 1 juli 2023) maximaal twee jaar met de optie tot 1 jaar verlenging. De uiterste verblijfsdatum op deze locaties is maart 2026.

Waar verblijven vluchtelingen uit Oekraïne in Cranendonck?

Vluchtelingen verblijven op één van de drie tijdelijke opvanglocaties of bij particulieren thuis (klein gedeelte): De opvanglocaties zijn: aan de Rubenslaan in Budel. Vanaf 1 juli 2023 verblijven vluchtelingen uit Oekraïne ook bij De Baronie (Cranendonck 3 + 4) in Soerendonk en op de Schulp nabij sportcomplex De Zuiderpoort in Budel.
Voor actuele informatie over de opvang in onze regio, kijk op de website van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO)

Hoe is de schoolopvang geregeld? Kunnen de kinderen naar school als ze hier worden opgevangen?

Ja, leerplicht geldt voor alle kinderen van 5 t/m 18 jaar. In Cranendonck gaan basisschool leerlingen naar nieuwkomersonderwijs De Opstap in Maarheeze. 

Kunnen vluchtelingen lid worden van een sportvereniging?

Diverse sportverenigingen in Cranendonck hebben aangegeven Oekraïense kinderen te verwelkomen. Kinderen kunnen zich melden bij een vereniging. Het is aan de club hoe ze hiermee omgaan met wel/ geen contributie. Kijk hier voor meer informatie over verenigingen op.

Ik wil hulp bieden, wat kan ik doen?

Bekijk hier voor meer informatie op de pagina cranendonck.nl/ik-wil-hulp-bieden

Waar vind ik meer informatie voor vluchtelingen?

Op deze pagina is alle informatie voor vluchtelingen gebundeld.

Welke termijn wordt gehanteerd voor de bezwaarprocedure, gezien het feit dat de tijdelijke opvang voor 1 juli gerealiseerd moet worden?

Voor het gebruik van de locaties moet de gemeente omgevingsvergunningen aanvragen. Hiervoor geldt de reguliere bezwaar- en beroepsprocedure met de wettelijke termijnen. Gezien de termijn waarop de opvanglocaties moeten realiseren, zullen we vanuit de gemeente zo snel mogelijk de vergunningsaanvragen in gang zetten en eventuele bezwaren afhandelen. Indien op 1 juli de bezwaar- of beroepsprocedure nog niet is afgerond, zullen we bij het Rijk aangeven dat hierdoor de opvang per 1 juli niet mogelijk is.

Worden de tijdelijke opvanglocaties over 3 jaar ook echt opgeheven?

De gemeente heeft de opdracht van het Rijk gekregen om voor maximaal 2 jaar opvang te realiseren. Voor de zekerheid hebben we een optie op verlenging met 1 jaar ingebouwd. Na deze 3 jaar worden de locaties voor de beoogde doeleinden ingezet. Dit borgen we door in de vergunningen voor de locaties een maximale termijn van 3 jaar op te nemen. Deze maximale termijn geldt ook voor de tijdelijke woonruimte die wordt gecreëerd voor inwoners die met spoed woonruimte zoeken. Hiermee wordt gezorgd dat over maximaal 3 jaar Cranendonck 3 en 4 de gewenste bestemming kunnen krijgen vanuit de gebiedsontwikkeling van De Baronie. En dat het terrein van ‘De Schulp’ tegen die tijd weer teruggebracht wordt in de oorspronkelijke staat. Indien nog langere opvang van Oekraïense vluchtelingen noodzakelijk blijkt, dan bekijken we tegen die tijd op welke andere locatie(s) binnen onze gemeente te realiseren is.

Hoeveel locaties heeft de gemeente overwogen voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen?

We hebben 15 locaties binnen de gemeente geïnventariseerd en beoordeeld op geschiktheid.

Waarom worden de Oekraïense vluchtelingen niet tijdelijk in het AZC geplaatst?

De opvang van Oekraïense vluchtelingen en de opvang van asielzoekers zijn twee verschillende opgaven. Het AZC is geen locatie van de gemeente, maar van het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers). Deze opvanglocatie inclusief aanmeldstraat is geheel ingericht op asielzoekers en niet op Oekraïense vluchtelingen. 

Waarom worden Oekraïense vluchtelingen en andere woningzoekenden uit Cranendonck op dezelfde locaties ondergebracht? Leidt dit niet tot problemen?

We weten op basis van ervaringen in het land dat een mix van verschillende groepen mensen juist leidt tot minder overlast. Daarnaast zorgen we ervoor dat er woonbegeleiding en indien nodig beveiliging aanwezig is op de opvanglocaties. Veiligheid kunnen we echter nooit 100% garanderen.   

Hoe gaat de doorstroom geregeld worden naar de sociale huurmarkt aangezien er bijna geen sociale huurwoningen vrijkomen?

Oekraïners mogen zich niet inschrijven op de Nederlandse woningmarkt. Oekraïense vluchtelingen mogen momenteel tot 4 maart 2024 in Nederland blijven, indien zij onder de ‘Richtlijn tijdelijke bescherming van de Europese Unie’ vallen.
Daarnaast gaat de gemeente Cranendonck de komende jaren inzetten op de bouw van betaalbare woningen. Daarmee ontstaan doorstroommogelijkheden voor onder andere de inwoners die tijdelijk gehuisvest worden op De Baronie en De Zuiderpoort.   

Per wanneer is de opvang voor Oekraïense vluchtelingen en de tijdelijke woonruimte voor woningzoekenden gereed?

Naar verwachting kunnen we rond half september 2023 de opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen op het Schulpterrein in gebruik nemen. Woningzoekenden uit Cranendonck worden hier op een later moment tijdelijk gehuisvest, vanwege een langer vergunningtraject.

Voor De Baronie is momenteel nog niet bekend per wanneer de opvang voor Oekraïense vluchtelingen en de tijdelijke woonruimte voor woningzoekenden gerealiseerd is.
 

Opvanglocatie Zuiderpoort

Welke andere locaties bij de Zuiderpoort zijn meegenomen in de heroverweging van de oude tennisbanen?

Voorafgaand aan de keuze voor de oude tennisbanen heeft de gemeente meerdere locaties bij de Zuiderpoort meegenomen in de afweging. Al deze locaties bij de Zuiderpoort zijn meegenomen in de heroverweging van de oude tennisbanen.

Wanneer is de definitieve locatie bij de Zuiderpoort bekend?

Op 19 mei 2023 heeft het college besloten de extra opvangplekken voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren op het terrein van de voormalige sporthal De Schulp bij de Zuiderpoort in Budel. 

Hoe garanderen jullie de veiligheid van de leden van de tennisvereniging en omwonenden?

We begrijpen dat er zorgen zijn omtrent leefbaarheid en veiligheid. We hebben hier ook oog voor. De gemeente gaat met de direct omwonenden en sportvereniging in gesprek over wat er nodig is op het gebied van veiligheid voor zowel de omwonenden als de nieuwe tijdelijke bewoners. Veiligheid kunnen we echter nooit 100% garanderen.   

Waarom zijn de direct omwonenden van de tennisbanen niet meegenomen in de overleggen over de heroverweging van de locatie en de tennisvereniging wel?

Na het besluit van het college om op de oude tennisbanen tijdelijke opvang te willen realiseren heeft de gemeente meteen de tennisvereniging en de direct omwonenden geïnformeerd. De wethouder heeft daarna namens het college gesproken met de tennisvereniging. De gemeente heeft een bijeenkomst georganiseerd waarin met omwonende en omliggende organisaties is gesproken over de heroverweging. 

Opvanglocatie De Baronie

Waarom is de ondernemer van de Baronie wel voorafgaand aan het besluit van het college betrokken en de tennisvereniging niet?

Het college is bevoegd om een besluit te nemen over de opvanglocaties. Mede gezien de tijdsdruk om de opvanglocaties per 1 juli gereed te hebben, heeft het college ervoor gekozen om zo snel mogelijk de locaties te bepalen en daarna hierover met de omgeving in gesprek te gaan. Voor de Baronie had de gemeente al een intentieovereenkomst gesloten met de ondernemer voor het pand Cranendonck 3. Daarom was het noodzakelijk om hierover voorafgaand aan het collegebesluit met de ondernemer over te spreken.

Wordt met de verbouwing van Cranendonck 3 op De Baronie al voorgesorteerd op het toekomstige hotel of wordt na 3 jaar opnieuw verbouwd?

Bij de verbouwing en inrichting van Cranendonck 3 wordt al zoveel mogelijk voorgesorteerd op de toekomstige hotelfunctie. Dit geldt ook voor de buitenruimte. Na de opvangperiode zullen nog wel aanpassingen nodig zijn om het pand specifiek geschikt te maken voor de hotelfunctie.

Waarom kiest de gemeente nu al voor verkoop van Cranendonck 3 waarin de Oekraïense vluchtelingen opgevangen gaan worden en niet pas over 2-3 jaar?

Door Cranendonck 3, 10 en 11 te verkopen aan de ondernemer ontstaat de mogelijkheid voor de ondernemer om toekomstgericht te investeren in de panden en hiervoor ook financiering aan te trekken. De ondernemer heeft de gemeente een voorstel gedaan dat voorsorteert op het toekomstige hotel en een passende, gastvrije opvang regelt voor de tijdelijke opvang van Oekraïners. Dit voorstel wordt momenteel beoordeeld door het college en de komende tijd verder uitgewerkt.

Wat gebeurt er met het vastgoed als deze verkocht is aan de ondernemer, hoe houdt de gemeente de zeggenschap?

De gemeente gaat met de ondernemer een overeenkomst aan voor zowel de tijdelijke opvang als de toekomstige ontwikkeling. Voorop staat dat deze overeenkomst alleen tot stand komt indien de ondernemer voldoet aan de eisen voor de opvang en aan de totstandkoming van het beoogde horeca- en verblijfsconcept. Met de ondernemer worden bindende afspraken gemaakt voor het geval dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen of de toekomstige bestemming niet kan worden gerealiseerd. De beoogde ontwikkeling van De Baronie blijft voorop staan en de gemeente behoudt de regie totdat definitieve functies zijn gerealiseerd.

Maakt de gemeente zich niet te afhankelijk van de ondernemer voor zowel de gebiedsontwikkeling van De Baronie als de tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen en andere woningzoekenden?

De verkoop van Cranendonck 3 voor het initiatief van de ondernemer was al voorzien in de plannen voor de ontwikkeling van De Baronie van Cranendonck. Door dit pand binnenkort al aan de ondernemer te verkopen ontstaat juist de mogelijkheid voor de ondernemer om toekomstgericht te investeren en daarvoor financiering aan te trekken. De gemeente gaat met de ondernemer een overeenkomst aan voor zowel de tijdelijke opvang als de toekomstige ontwikkeling. Voorop staat dat deze overeenkomst alleen tot stand komt indien de ondernemer voldoet aan de eisen voor de opvang en aan de totstandkoming van het beoogde horeca- en verblijfsconcept. Met de ondernemer worden bindende afspraken gemaakt voor het geval dat hij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen of de toekomstige bestemming niet kan worden gerealiseerd. De beoogde ontwikkeling van De Baronie blijft voorop staan en de gemeente behoudt de regie totdat definitieve functies zijn gerealiseerd.  

Wat zijn de gevolgen voor het vastgoed, project en bestemmingsplan als de ondernemer failliet gaat? Staat het bestemmingsplan en de gebiedsontwikkeling wel voorop?

De beoogde ontwikkeling van De Baronie, zoals vastgelegd in de visie en de kaders van het raadsbesluit van februari 2020, staat voorop. Dit wordt geborgd in de overeenkomst met de ondernemer en door middel van bestemmingsplan. Zie ook het antwoord bij de vorige vraag.

Staat uw vraag hier niet tussen?

Bekijk ook eens de pagina cranendonck.nl/opvang-vluchtelingen-door-gemeenten. Heeft u een specifieke vraag? Mail dan naar oekraïne@cranendonck.nl.