Wat is het?

In een omgevingsplan staat wat er mogelijk is op elk perceel binnen de gemeente. U kunt het omgevingsplan van de gemeente vinden op Omgevingsloket. In de regels is opgenomen welke bestemming een perceel heeft en welke bebouwings- en gebruiksmogelijkheden hier gelden. Alle inwoners, bedrijven en de gemeente moeten zich aan dit plan houden. Het geeft iedereen rechtszekerheid. Hierdoor is het niet zomaar mogelijk om de bestemming of de regels te wijzigen.

Past uw wens niet binnen de mogelijkheden van het omgevingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen het omgevingsplan aan te passen. De gemeente toetst of uw wens voldoet aan gemeentelijk (en provinciaal) beleid en maakt een afweging. Als de gemeente het met u eens is en medewerking verleent, moet er een omgevingsplanprocedure gestart worden.

Soms zijn er mogelijkheden om een ontwikkeling met een vergunning mogelijk te maken. Daarvoor vraagt u een omgevingsvergunning aan voor het 'afwijken van het omgevingsplan'.

Wat moet ik doen?

Als u een idee of bouwplan heeft, kunt u eerst uw idee verkennen. De intaketafel beoordeelt uw verzoek en adviseert het college of de raad. Vaak is een volgende stap dat u een formeel verzoek bij de gemeenteraad indient (en in sommige gevallen een principeverzoek bij het college).  Het college of de raad neemt een standpunt in. U heeft dan een eerste indicatie wat de gemeente van uw wens vindt. 

Een positief standpunt betekent dat het college of de gemeenteraad medewerking wil verlenen, mits uw plan haalbaar is. Hierbij gaat het er bijvoorbeeld om of uw plan in lijn is met (landelijk, provinciaal en) gemeentelijk beleid en uit onderzoeken (bijvoorbeeld flora en fauna, bodem en geluid) blijkt dat uw plan op die locatie gerealiseerd kan worden.

De gemeente Cranendonck vindt het belangrijk dat u al in een vroeg stadium een zogenaamd 'omgevingsgesprek' voert, waarin u omwonenden en/of omliggende bedrijven en andere organisaties betrekt bij uw plan.

Een adviseur kan u begeleiden bij het uitwerken en indienen van uw plan.

Aanvullende informatie

De gemeenteraad besluit uiteindelijk of een omgevingsplan gewijzigd wordt. Er zijn een aantal uitzonderingen waarbij het college van burgemeester en wethouders het omgevingsplan mag wijziging. hiervoor heeft de gemeenteraad een delegatiebesluit genomen.

Wat kost het?

Aan het principeverzoek en het formeel verzoek zijn leges verbonden. Daarnaast betaalt u ook leges voor het beoordelen van de door u aangeleverde onderzoeken. Bij een negatief besluit ontvangt u een deel van de leges terug.

Als u bv een woning toevoegt betaalt u ook een bijdrage aan het 'Fonds Ruimtelijke Kwaliteit'. De hoogte van de actuele leges vindt u terug in de legesverordening.