Wat is het?

Onder de Omgevingswet is er een knip gemaakt tussen de technische toets en de toets aan het omgevingsplan. Hieronder vindt u informatie in welke gevallen u een omgevingsvergunning moet aanvragen om af te wijken van het omgevingsplan. 

De ruimtelijke bouwregels staan in het omgevingsplan. Meer informatie over het omgevingsplan vindt u hier. De regels uit het omgevingsplan kunt u raadplegen via het Omgevingsloket(externe link).

Via het Omgevingsloket (externe link)kunt u een controle uitvoeren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de omgevingsplanactiviteit. 

Wanneer u een plan heeft wat niet voldoet aan het omgevingsplan dan kunt u (in bepaalde gevallen) een omgevingsvergunning aanvragen voor de omgevingsplanactiviteit. Dit heet ook wel een buitenplanse omgevingsplanactiviteit. 

Hoe werkt het?

Stel dat u van een woning een kantoor wilt maken, maar in het omgevingsplan staat dat er in dit gebouw alleen gewoond mag worden. Dan kan in bepaalde gevallen van de regels van het omgevingsplan worden afgeweken.

U kunt hierbij denken aan de volgende voorbeelden:

 • u in een gebouw woont dat bedoeld is voor bedrijven
 • u een stuk van de openbare ruimte gebruikt als tuin
 • u een hotel, restaurant of bed & breakfast begint in of bij uw woning
 • u een woning gebruikt als winkel, kantoor, bedrijf, fabriek of magazijn
 • u weiland gebruikt als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats
 • u een vakantiehuisje gebruikt als woning

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet "initiatief verkennen".  Vaak wordt uw plan ook besproken aan de Intaketafel. Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Bekijk welke regels er voor u gelden in het omgevingsplan(externe link).
 • Check op het Omgevingsloket (externe link)of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket (externe link), zorg ervoor dat u de omgevingsvergunning tijdig aanvraagt.
 • Wanneer de reguliere procedure geldt dan moet de gemeente binnen 8 weken een besluit nemen. Wanneer er instemming nodig is, is de beslistermijn 12 weken. Deze termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd. 
 • In bepaalde gevallen geldt de uitgebreide procedure, de beslistermijn is dan 26 weken, de wet geeft aan wanneer de uitgebreide procedure geldt. 
 • Ook kan de gemeente in bepaalde gevallen bepalen dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt, hier zijn wel voorwaarde aan verbonden namelijk: een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving, en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben. 
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Mogelijk heeft u ook nog andere toestemmingen nodig, u bent zelf verantwoordelijk om deze aan te vragen. 

Wat heb ik nodig?

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Beschrijving wat u gaat doen
 • Gegevens over de participatie (omgevingsgesprek)
 • Gegevens en documenten die laten zien hoe u de grond of een gebouw nu gebruikt.
 • Een beschrijving van hoe u de grond of een gebouw wilt gebruiken.
 • Een situatietekening en/of bouwtekening van hoe het er nu uit ziet en hoe het er straks uit zal zien.
 • Een beschrijving de een evenwichtige toedeling van functies.
 • Uw motivatie: waarom wilt u uw plan uitvoeren?
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (als u zo'n rapport nodig heeft).

Wanneer u de omgevingsvergunning via het Omgevingsloket (externe link)aanvraagt wordt er ook aangegeven welke gegevens u moet aanleveren.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Wanneer er instemming nodig is bedraagt de beslistermijn 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als de uitgebreide procedure geldt, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Voor dat de omgevingsvergunning wordt verleend wordt eerst een ontwerp besluit genomen. Hier kan een zienswijze tegen ingediend worden. 

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd. De legestarieven zijn afhankelijk van soort aanvraag en bouwkosten. In de legesverordening van de gemeente Cranendonck vindt u de tarieven.

Aanvullende informatie

Het college van burgemeester en wethouders beslist op een aanvraag voor een vergunning, dus ook als het een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Zo'n vergunning noemen we ook wel een Bopa. In bepaalde gevallen moet het college hiervoor advies vragen aan de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft zelf bepaald in welke gevallen zijn gebruik willen maken van dat adviesrecht. Het besluit hierover vindt u hier(externe link).

Als de gemeenteraad advies moet geven over uw plan duurt het langer om uw aanvraag te behandelen. Ook betaalt u leges voor het advies aan de gemeenteraad.