Wat is het?

Heeft u een idee voor een nieuwe ontwikkeling? Dan krijgt u te maken met de intaketafel. Dit is een ambtelijk overleg waarin verschillende beleidsterreinen zoals milieu, verkeer, stedenbouw en natuur gelijktijdig naar uw plan kijken. Dat levert een integraal advies op aan u als initiatiefnemer en aan het college.

In de intaketafel komen initiatieven die niet passen binnen het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan). Wilt u weten of uw idee past in het omgevingsplan? Kijk dan op Omgevingsloket naar de mogelijkheden van uw locatie.

Hoe werkt het?

Oriënterend gesprek met secretaris intaketafel

Helaas is het maken van een afspraak met de secretaris van de intaketafel tijdelijk  niet mogelijk. De gebruikelijke werkwijze van de intaketafel leest u hieronder.

Eerst maken we een afweging of uw initiatief in strijd is met het omgevingsplan of niet. Als dat het geval is, volgt vaak een oriënterend gesprek met de secretaris van de intaketafel, bij voorkeur op de planlocatie. Het doel is om uw plan en de (on)haalbaarheid duidelijk te krijgen. Als uw verzoek haalbaar blijkt, moet u uw verzoek wellicht aanscherpen en agenderen we daarna uw verzoek in de intaketafel. Bij 'Documenten' vindt u extra informatie over hoe u uw plan kunt toelichten.  

Via intaketafel@cranendonck.nl kunt u contact opnemen met de secretaris van de intaketafel.

Behandeling door de intaketafel

De intaketafel vergadert elke 2 weken.  De intaketafel geeft een integraal ambtelijk advies over de wenselijkheid en haalbaarheid van uw plan. Na de vaststelling van het verslag ontvangt u via e/mail het advies van de intaketafel.

Is het advies positief dan begeleidt een ambtenaar (vergunningverlener, regisseur of projectleider) uw initiatief in het verdere traject. Soms moet u het plan nog aanpassen of aanvullen voordat het ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd. Het is ook mogelijk dat de intaketafel een negatief advies geeft.

Vervolg procedure

Soms kan uw initiatief met een vergunning voor het afwijken van het omgevingsplan mogelijk gemaakt worden. Zie hiervoor de uitleg bij afwijken van het omgevingsplan. 

Als een vergunning niet mogelijk is, kan het omgevingsplan gewijzigd worden. Hiervoor wordt aan de raad of het college medewerking gevraagd met een formeel verzoek of een principeverzoek. De raad of het college geeft dan aan of en onder welke voorwaarden ze medewerking wil verlenen aan uw verzoek. Hierna volgt de verdere procedure, zie hiervoor de uitleg bij omgevingsplan aanpassen.

Wat kost het?

Het oriënterend gesprek is kosteloos. Aan de behandeling van een plan door de intaketafel zijn kosten verbonden. De hoogte van de actuele leges vindt u terug in de legesverordening. Voor de behandeling van een principeverzoek en een formeel verzoek zijn de tarieven in de legesverordening van toepassing.