Bijzondere Lokale Omstandigheid (BLO)

Met de komst van de Wet kwaliteitsborging op 1 januari 2024 gaan bouwwerken die vallen in gevolgklasse 1 door een kwaliteitsborger worden gecontroleerd of het bouwwerk voldoet aan de bouwtechnische regels. De kwaliteitsborger moet hierbij rekening houden met bijzondere lokale omstandigheden die gelden binnen de gemeente. Deze bijzondere lokale omstandigheden verschillen per gemeente en moeten daarom duidelijk door de gemeente kenbaar worden gemaakt. Een Bijzondere Lokale Omstandigheid (BLO) is een lokaal risico waardoor het resultaat van een bouwactiviteit wellicht niet aan de bouwtechnische regels van het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) voldoet. Binnen de gemeente Cranendonck moet er met onderstaande risico’s en/of situaties rekening gehouden worden.

Let op! De bijzondere lokale omstandigheden kunnen tussentijds veranderen. Zorg er daarom goed voor dat u de meest recent bijgewerkte lijst hanteert.

  • (Resten van) zinkassen in wegen en in de bodem;
  • Minder goede draagkracht van de bodem in de buurt van rivieren;
  • Ontplofbare oorlogsresten;
  • Resten van funderingen of andere materialen in de bodem die mogelijk van invloed zijn op de funderingswijze;
  • Gebieden waar sprake is van hogere geluidsbelasting. Denk hierbij aan naast een spoor, weg of industrieterrein;
  • Windbelasting en sneeuwophoping op een bouwwerk als gevolg van bouwwerken in de omgeving;
  • Mogelijke grondwaterbeschermingsgebieden, borgingsvrijezones of waterwingebieden. Hierover kunt u meer informatie vinden in de provinciale omgevingsverordening;
  • Bouwkundige of installatietechnische voorzieningen als gevolg van bouwen nabij milieubelastende gebouwen of objecten.

Bovenstaande zijn voorbeelden van mogelijke bijzondere lokale omstandigheden binnen de gemeente Cranendonck. Naar deze en eventuele andere bijzondere lokale omstandigheden wordt verwezen in het omgevingsplan en tijdens het ‘idee verkennen’ over de omgevingsplanactiviteit. U kunt via de website van de gemeente Cranendonck een milieurapportage opvragen voor het grondgebied waar u wilt gaan bouwen.