Wat is het?

Verkeer is een van de belangrijkste bronnen van omgevingslawaai in Nederland. Daarom gelden er geluidsnormen voor verkeerslawaai en neemt de overheid maatregelen om geluidshinder zoveel mogelijk te voorkomen of te verminderen. Bijvoorbeeld door stiller wegdek aan te leggen.

Bij de invoering van de geluidsnormen in de jaren '80 waren er al een aantal problemen met geluidsoverlast. Hiertegen worden maatregelen genomen. Bijvoorbeeld door een geluidsscherm te plaatsen, of door betere isolatie van woningen.

Saneringsproject

Eind jaren ’90 heeft de overheid een inventarisatie uitgevoerd op alle woningen met een bouwjaar van vóór 1986 langs doorgaande wegen. Woningen met een geluidsbelasting hoger dan 60dB(A) zijn toen als saneringswoning door het ministerie aangemerkt en op de landelijke geluidsaneringslijst geplaatst. Dit zijn dus de woningen die op 1 maart 1986 een geluidniveau hoger dan 60 dB(A) hadden. Deze woningen komen in aanmerking voor het saneringsprogramma en voor onderzoek naar het geluidniveau op en in de woning.

Hoe werkt het?

Om de geluidbelasting op de woningen in kaart te brengen en te onderzoeken welke maatregelen getroffen kunnen worden, wordt nu een saneringsprogramma opgesteld. De Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB) voert deze taken voor de gemeente Cranendonck uit.

In Cranendonck liggen 243 saneringswoningen verdeeld over 4 deelprojecten:

  • Grensweg en Nieuwstraat Budel (project is al opgestart)
  • Budel-Dorplein en Budel-Schoot (project is al opgestart)
  • Maarheeze en Soerendonk (project wordt komende jaren opgestart)
  • Doctor Ant. Mathijsenstraat (project wordt komende jaren opgestart)

Onderzoek

Tijdens het onderzoek gaan we na of het binnenniveau in alle saneringswoningen maximaal 43 dB bedraagt. Daarvoor beoordelen we eerst welke saneringswoningen een geluidbelasting ondervinden van meer dan 48 dB op de gevel. Is de geluidbelasting hoger dan 48 dB dan worden saneringsmaatregelen afgewogen. De afweging gebeurt in de volgende volgorde:

  • Verkeersmaatregel; bijvoorbeeld verlagen snelheid of omleiden verkeer
  • Bronmaatregel; bijvoorbeeld stiller wegdek
  • Overdrachtsmaatregel; bijvoorbeeld geluidsscherm
  • Onderzoek naar eventuele geluidwerende gevelmaatregelen

Wat moet ik doen?

Eigenaren van saneringswoningen die in aanmerking komen voor een onderzoek ontvangen van de gemeente automatisch een brief.

De gemeente legt de saneringsprogramma’s ter inzage, zodat inwoners kunnen zien welke maatregelen we treffen.

Wat kost het?

Er zijn voor eigenaren geen kosten verbonden aan het laten uitvoeren van het geluidsisolatieonderzoek in de woning. Als uit het onderzoek blijkt dat voor de woning geluidsisolerende maatregelen noodzakelijk zijn, dan betaalt de overheid de kosten voor het aanbrengen van deze maatregelen.