Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de doelen van de Omgevingswet is zorgen voor eenvoudige en duidelijke regels voor onze leefomgeving. Met meer ruimte voor inbreng en ideeën vanuit inwoners en ondernemers.

Met onze leefomgeving bedoelen we onder andere bouwwerken, infrastructuur, water, bodem, lucht, geluid, landschappen, natuur, cultureel erfgoed en werelderfgoed. De Omgevingswet wil zorgen voor een veilige en gezonde fysieke leefomgeving én een goede omgevingskwaliteit bereiken en in stand houden.

Wat betekent de Omgevingswet voor u?

Wanneer u iets wilt aanpassen in de leefomgeving, krijgt u te maken met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld het verbouwen van uw woning of het organiseren van een activiteit in de buurt. Ook als ondernemer kunt u te maken krijgen met de Omgevingswet. Bijvoorbeeld als u uw bedrijf wilt uitbreiden of nieuwe activiteiten wilt starten. Met de Omgevingswet willen we ervoor zorgen dat u sneller en eenvoudiger vergunningen kunt aanvragen.

Overgangsperiode

Voordat de Omgevingswet van kracht wordt, geldt een overgangsperiode. Alle vergunningen die zijn aangevraagd vóór de ingangsdatum van de Omgevingswet worden onder de huidige wetgeving behandeld.

Bestemmingsplannen die als ontwerp ter inzage zijn gelegd vóór de ingangsdatum, worden onder de huidige wetgeving behandeld. Bij lopende verzoeken om een bestemmingsplan te herzien of wijzigen, houden we rekening met de voorbereidingstijd die noodzakelijk is om een plan als ontwerp ter inzage te kunnen leggen. Voor ieder bestemmingsplan is deze voorbereidingstijd anders, maar deze periode van voorbereiding duurt vaak minimaal een half jaar. De ambtenaar die uw plan behandelt, gaat graag met u in gesprek over een passende planning.

1 Januari 2024

Voordat we klaar zijn voor de invoering van de Omgevingswet moet er nog veel gebeuren. Zo worden interne processen en systemen aangepast op de nieuwe wet. Naast de gemeenten zijn ook provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en veiligheidsregio’s hier druk mee bezig. Al deze organisaties werken samen om het voor u zo eenvoudig mogelijk te maken en te zorgen dat we op 1 januari 2024 klaar zijn voor de invoering van de wet.

Omgevingsvisie en omgevingsplan

Alle gemeenten maken in het kader van de Omgevingswet een omgevingsvisie en een omgevingsplan. De omgevingsvisie is een (integrale) visie voor het hele grondgebied van de gemeente, ten aanzien van de fysieke leefomgeving. 

In het omgevingsplan staan alle regels voor de fysieke leefomgeving binnen de gemeente. Een omgevingsplan vervangt onder andere alle bestemmingsplannen. In de gemeente Cranendonck worden de omgevingsvisie en het omgevingsplan gemaakt vanaf 2023. Tot het nieuwe omgevingsplan (uiterlijk in 2032) klaar is blijven de huidige bestemmingsplannen gelden.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/omgevingswet(externe link) of neem contact op met een medewerker van ruimtelijke ordening of vergunningverlening van de gemeente via 140495.