Wat is het?

Onder de Omgevingswet is er een knip gemaakt tussen de technische toets en de toets aan het omgevingsplan. Hieronder vindt u informatie in welke gevallen u een omgevingsvergunning moet aanvragen.

Technische toets

De technische aspecten van uw bouwplan worden beoordeeld. Dit gebeurt door controle aan het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Hierin staan onder andere regels over brandveiligheid en constructie. Niet in alle gevallen heeft u een omgevingsvergunning nodig. De wet heeft namelijk bepaald dat in bepaalde gevallen alleen een melding nodig is en dat u moet werken met een kwaliteitsborger. De wet die dit regelt heet de Wet Kwaliteitsborging (Wkb). Meer informatie over de Wkb vindt u op deze pagina.

Kort gezegd heeft een omgevingsvergunning voor de technische toets nodig wanneer u:

 • gaat verbouwen (bijvoorbeeld als u een tuinkamer aan u woning gaat bouwen);
 • een bouwwerk gaat bouwen in gevolgklasse 2 en 3 (denk hierbij aan woongebouwen tot 70 meter hoog, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen); 

Op de website van het Iplo vindt u meer informatie wat er onder gevolgklasse 1, 2 en 3 valt.

Via het Omgevingsloket kunt u een controle uitvoeren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de bouwactiviteit technische toets. 

Omgevingsplan 

De ruimtelijke bouwregels staan in het omgevingsplan. Meer informatie over het omgevingsplan vindt u hier. In het omgevingsplan is bepaald in welke gevallen u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de omgevingsplan activiteit. Omdat het omgevingsplan in de gemeente Cranendonck op dit moment nog niet is aangepast zijn de regels waarvoor een omgevingsvergunning moet worden aangevraagd ongewijzigd ten opzichte van de regels voor ingang van de Omgevingswet. De regels uit het Omgevingsplan kunt u raadplegen via het Omgevingsloket.

Via het Omgevingsloket kunt u een controle uitvoeren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen voor de omgevingsplanactiviteit. 

Vergunningvrij Bouwen

Een aantal wijzigingen kunt u zonder vergunning uitvoeren. Om te controleren of u een vergunning nodig heeft, vult u de vergunningencheck van het Omgevingsloket in. U voert daar uw bouwlocatie en werkzaamheden in. Daarna ziet u of u verplicht bent om een vergunning aan te vragen. Heeft u geen vergunning nodig? Dan zijn er wel vaak bepaalde voorwaarden waar u aan moet voldoen.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet "initiatief verkennen".  Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Bekijk welke regels er voor u gelden in het omgevingsplan.
 • Check op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket, zorg ervoor dat u de omgevingsvergunning tijdig aanvraagt.
 • Wanneer de reguliere procedure geldt dan moet de gemeente binnen 8 weken een besluit nemen. Wanneer er instemming nodig is, is de beslistermijn 12 weken. Deze termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd. 
 • In bepaalde gevallen geldt de uitgebreide procedure, de beslistermijn is dan 26 weken, de wet geeft aan wanneer de uitgebreide procedure geldt. 
 • Ook kan de gemeente in bepaalde gevallen bepalen dat de uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt, hier zijn wel voorwaarde aan verbonden namelijk: een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving, en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben. 
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Mogelijk heeft u ook nog andere toestemmingen nodig, u bent zelf verantwoordelijk om deze aan te vragen. 

Wat heb ik nodig?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • plattegronden van de verdiepingen van het gebouw;
 • een situatietekening;
 • een tekening van de gevelaanzichten;
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden;
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk;
 • technische toetsen zoals constructieberekening.

Wanneer u de omgevingsvergunning via het omgevingsloket aanvraagt wordt er ook aangegeven welke gegevens u moet aanleveren.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Wanneer er instemming nodig is bedraagt de beslistermijn 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als de uitgebreide procedure geldt, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Voor dat de omgevingsvergunning wordt verleend wordt eerst een ontwerp besluit genomen. Hier kan een zienswijze tegen ingediend worden. 

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd. De legestarieven zijn afhankelijk van soort aanvraag en bouwkosten. In de legesverordening van de gemeente Cranendonck vindt u de tarieven.