De gemeente Cranendonck heeft verschillende beleidsdocumenten opgesteld rondom het thema bouwen. Hierin is een afwegingskader opgenomen of worden keuzes gemaakt over diverse onderwerpen voor zowel de kernen als het buitengebied.

Flexwonen en huisvesting arbeidsmigranten Cranendonck

De notitie onderzoekt de omvang, de mogelijkheden en de kansen die het huisvesten van spoedzoekers en tijdelijke bewoners in snel beschikbare tijdelijke woonruimte met zich meebrengen. Het document besteedt ook aandacht aan de huisvesting van arbeidsmigranten. Het beleid geeft richting en handvatten om aanvragen en initiatieven te toetsen.

Omdenken in Cranendonck - prioritering projecten

De beleidsnota ‘Omdenken in Cranendonck’ geeft kaders waarmee woningbouwprojecten in de gemeente geprioriteerd kunnen worden. Kiezen voor kwaliteit is hierbij van belang. 

Ontwikkelperspectief buitengebied Cranendonck

Het Ontwikkelperspectief geeft richting en benoemt de opgaven, kansen en ambities in relatie tot het buitengebied. Daarmee biedt het Ontwikkelperspectief ruimte om in overleg met burgers, ondernemers en stakeholders tot initiatieven te komen die bijdragen aan de verduurzaming van ons buitengebied. Een buitengebied dat mooi, veilig, gezond, bereikbaar en duurzaam is.
Het ontwikkelperspectief bevat ook een afwegingskader voor het beoordelen van nieuwe initiatieven en komt voort uit het project Buitenkans!

Beleidskader afsplitsen bedrijfswoningen buitengebied

Het beleidskader ‘afsplitsen bedrijfswoningen buitengebied’ is vastgesteld om initiatieven voor het afsplitsen van een (agrarische) bedrijfswoning van het bedrijfsgedeelte te beoordelen. De gemeente is in principe terughoudend met het afsplitsen van agrarische bedrijfswoningen, maar bekijkt dit vraagstuk wel met een positieve grondhouding.

Fonds ruimtelijke kwaliteit

De nog te ontwikkelen ruimtelijke opgaven in de gemeente Cranendonck zijn opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Structuurvisie, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en vastgesteld. Deze Structuurvisie vormt de juridische basis om een fondsbijdrage in rekening te brengen bij grondexploitaties en bij particuliere initiatiefnemers. De gemeentelijke investeringen dragen namelijk veelal bij aan de verbetering van het de ruimtelijke kwaliteit en daarmee aan het woon, leef- en vestigingsklimaat.