Wat is het?

Als u 1 of meer bomen wilt kappen, verplanten of flink snoeien, hebt u soms een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. De regels hiervoor staan in de APV en in het omgevingsplan

APV

Vanuit de APV is een vergunning nodig als:

 • de boom op de lijst particuliere waardevolle bomen Cranendonck staat.
 • u drastisch wilt snoeien, zoals het weghalen van meer dan 20% van de kroon (kandelaberen). 
 • de boom onderdeel is van een bomenstructuur (zie 'documenten'). Deze bomen zijn eigendom van de gemeente.

Omgevingsplan

Er kunnen ook regels gelden vanuit het omgevingsplan (regels op de kaart). Extra regelen gelden bijvoorbeeld:

 • binnen het beschermd dorpsgezicht Budel-Dorplein (bij een stamdiameter van 30 cm of meer, gemeten op 1,30 meter hoogte)
 • op Landgoed Kamersven. 

Vergunningsvrij

In alle andere gevallen mag u een boom vergunningsvrij kappen als u eigenaar van de boom bent en u geen vogelnesten verstoort. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? U kunt altijd contact met ons opnemen. 

Hoe werkt het?

Bomen zijn belangrijk voor de gemeente omdat ze CO2 uit de lucht halen, zuurstof leveren en zo de luchtkwaliteit verbeteren. Ze bieden schaduw en verkoeling op warme dagen en houden regenwater beter vast. Als u voor een gekapte boom nieuwe bomen terug plant, houden we samen het groene karakter van Cranendonck in stand. 

Vogelnesten

Bij het kappen van bomen is het verboden om nesten van vogels te verstoren. Dat staat in de Omgevingswet. Het broedseizoen loopt grofweg van 15 maart tot 15 juli. Controleer ook buiten het broedseizoen of er nesten in de boom aanwezig zijn.

Uitzonderingen

 • Voor bijzondere uitzonderingen op de vergunningplicht verwijzen we u naar de Algemene Plaatselijke Verordening. Zoek op 'vellen' (hoofdstuk 5, afdeling 3, artikel 4.10-12). 
 • Voor bomen die op gemeentelijke grond staan, kunnen andere regels gelden. Kijk voor meer informatie hierover in het Bomenplan.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via het Omgevingsloket checkt u of u een vergunning nodig hebt voor de omgevingsplanactiviteit. 

Vergunning

Heeft u een vergunning nodig dan kunt u die direct aanvragen op het Omgevingsloket met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).

 • De omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit verlenen we als u voldoet aan de APV en het omgevingsplan. 
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Bomen en zonnepanelen

Soms zorgt schaduw van bomen ervoor dat zonnepanelen minder elektriciteit opwekken. We krijgen regelmatig de vraag of bomen daarom gekapt of gesnoeid kunnen worden. We begrijpen de vraag, maar vinden het geen goed idee. Verzoeken om waardevolle bomen te kappen of te snoeien wijzen we daarom af. 

Nieuwbouw

Op nieuwbouwlocaties zorgt de gemeente voor een goede verhouding tussen groen en bebouwing. Bij de aanplant van bomen houden we rekening met zonnepanelen op bebouwing. Het belang van voldoende bomen krijgt daarin voorrang en met kleine aanpassingen kunnen beide beter samengaan.

Bestaand

We verwachten dat u met het plaatsen van zonnepanelen rekening houdt met de bestaande bomen (en hun groei). Vraag uw zonnepaneleninstallateur om advies om de opbrengst te verbeteren. Ook het Regionaal Energieloket Cranendonck helpt u graag op weg.

Herinrichting openbare ruimte

 • verandert het bestaande groen dan geldt het uitgangspunt ‘nieuwbouwlocaties’. 
 • worden bestaande bomen behouden dan geldt het uitgangspunt ‘bestaande situaties’. 

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt niet automatisch de vergunning.
 • U mag de omgevingsvergunning pas gebruiken als er geen voorlopige voorziening binnen 4 weken na verlenen van de omgevingsvergunning is ingediend.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.

Aanvullende informatie

In bepaalde gevallen moet u een kapmelding indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO). Dit is bijvoorbeeld voor het kappen van bomen buiten de bebouwde kom.