Wat is het?

U heeft in de gemeente Cranendonck alleen een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom als:

 • de boom is opgenomen op de lijst particuliere waardevolle bomen Cranendonck
 • de  boom binnen het Rijksbeschermd Dorpsgezicht Budel-Dorplein valt en, gemeten op 1,30 meter hoogte, een stamdiameter heeft van 30 cm of meer.

Het zeer drastisch snoeien van een boom, zoals kandelaberen, is bij deze bomen ook vergunningsplichtig.

In alle overige gevallen mag u een boom waarvan u eigenaar bent vergunningsvrij kappen. Houd er rekening mee dat het hierbij verboden is om nesten van vogels te verstoren. Dit is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Daarom is het verstandig deze werkzaamheden niet uit te voeren tijdens het broedseizoen. Dit loopt grofweg van 15 maart tot 15 juli. Controleer echter ook buiten het broedseizoen of er nesten in de boom aanwezig zijn.

Bomen zijn erg belangrijk om onze klimaatdoelstellingen te behalen. Bomen zuiveren de lucht, voorkomen hittestress en vangen bij piekbuien water af. Daarom zouden wij het zeer op prijs stellen als u voor een gekapte boom één of meerdere nieuwe bomen terug plant. Zo behouden wij samen het groene en rustieke karakter van de gemeente Cranendonck.

Op de lijst particuliere waardevolle bomen Cranendonck staan de beschermde bomen. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Hoe werkt het?

Op het Omgevingsloket online(externe link) kunt u een omgevingsvergunning voor de activiteit het vellen van een houtopstand aanvragen.

U hoeft alleen een omgevingsvergunning aan te vragen wanneer een boom is opgenomen op de lijst particuliere waardevolle bomen Cranendonck of binnen het Rijksbeschermd Dorpsgezicht Budel-Dorplein valt.

U heeft geen omgevingsvergunning nodig als de boom:

 • bij wijze van dunning wordt geveld
 • wordt geveld krachtens de Plantenziektewet of krachtens een aanschrijving of last van burgemeester en wethouders, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4:14(externe link)
 • onderdeel is van een hakhoutopstand waaraan regulier onderhoud wordt gepleegd.

Bovengenoemde uitzonderingen zijn niet van toepassing op bomen die:

 • zijn aangelegd op basis van een herplantplicht, instandhoudingsplicht of compensatieplicht als bedoeld in artikel 4:14(externe link);
 • zijn aangelegd op grond van een overeenkomst met een publiekrechtelijk bestuursorgaan.

In dat geval heeft u wel een omgevingsvergunning voor de activiteit het vellen van een houtopstand nodig.

Verlenen vergunning

De omgevingsvergunning voor de activiteit kap wordt alleen verleend als u aan het Bomenplan 2015-2024. voldoet.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt.
 • Als blijkt dat u een vergunning nodig hebt, kunt u die direct aanvragen met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Hoe lang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.

Aanvullende informatie

Voor bomen die staan op gronden die in eigendom zijn bij de gemeente Cranendonck kunnen andere regels gelden. Voor meer informatie hierover zie het bomenplan.

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming(externe link) vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link).