Wat is het?

Voor het kappen van een boom heeft u in de gemeente Cranendonck een omgevingsvergunning nodig als:

 • de boom is opgenomen op de lijst particuliere waardevolle bomen Cranendonck of
 • de boom binnen het Rijksbeschermd Dorpsgezicht Budel-Dorplein of Landgoed Kamersven valt en een stamdiameter heeft van 30 cm of meer (gemeten op 1,30 meter hoogte).

Ook het zeer drastisch snoeien is bij deze bomen vergunningsplichtig. Dat is bijvoorbeeld het geval als u meer dan 20% van de kroon wegneemt (kandelaberen). 

In alle andere gevallen mag u een boom vergunningsvrij kappen als:

 • u eigenaar van de boom bent en
 • u geen vogelnesten verstoort. 

Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? U kunt altijd contact met ons opnemen. 

Hoe werkt het?

Bomen zijn erg belangrijk voor het leefklimaat in de gemeente en de gezondheid van onze inwoners. Bomen halen CO2 uit de lucht, leveren zuurstof en zorgen voor een betere luchtkwaliteit. Ze bieden schaduw en verkoeling op hete dagen en houden regenwater beter vast. Als u voor een gekapte boom nieuwe bomen terug plant, houden we samen het groene karakter van Cranendonck voor toekomstige generaties in stand. 

Vogelnesten

Bij het kappen van bomen is het verboden om nesten van vogels te verstoren. Dit is vastgelegd in de Wet Natuurbescherming. Daarom is het verstandig niet te kappen tijdens het broedseizoen. Dit loopt grofweg van 15 maart tot 15 juli. Controleer ook buiten het broedseizoen of er nesten in de boom aanwezig zijn.

Uitzonderingen

 • Voor bijzondere uitzonderingen op de vergunningplicht verwijzen we u naar de Algemene Plaatselijke Verordening(externe link). Zoek op 'vellen' (hoofdstuk 5, afdeling 3, artikel 4.10-12). 
 • Voor bomen die op gemeentelijke grond staan, kunnen andere regels gelden. Kijk voor meer informatie hierover in het Bomenplan.

Wat moet ik doen?

 • Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.
 • Via Omgevingsloket online(externe link) checkt u of u een vergunning nodig hebt voor de activiteit 'vellen van een houtopstand'.

Vergunning

 • Heeft u een vergunning nodig dan kunt u die direct aanvragen op het Omgevingsloket online(externe link) met uw DigiD (particulieren) of eHerkenning (bedrijven).
 • De omgevingsvergunning voor de activiteit kap wordt alleen verleend als u voldoet aan het Bomenplan 2015-2024.
 • Geef in uw aanvraag aan:
  • om wat voor soort boom het gaat
  • waar de boom staat
  • of het om een of meerdere bomen gaat
  • hoe u het kappen aan wilt pakken
  • waarom u de boom wilt kappen
 • Als de boom ziek is, voegt u een verklaring van een boomdeskundige toe.

Bomen en zonnepanelen

Soms zorgt schaduw van bomen ervoor dat zonnepanelen minder elektriciteit opwekken. We krijgen regelmatig de vraag of bomen daarom gekapt of gesnoeid kunnen worden. We begrijpen de vraag, maar vinden het geen goed idee. Verzoeken om waardevolle bomen te kappen of te snoeien wijzen we daarom af. 

Nieuwbouw

Op nieuwbouwlocaties zorgt de gemeente voor een goede verhouding tussen groen en bebouwing. Bij de aanplant van bomen houden we rekening met zonnepanelen op bebouwing. Het belang van voldoende bomen krijgt daarin voorrang en met kleine aanpassingen kunnen beide beter samengaan.

Bestaand

We verwachten dat u met het plaatsen van zonnepanelen rekening houdt met de bestaande bomen (en hun groei). Als door bomen het rendement van zonnepanelen lager wordt, moet u zelf de afweging te maken of het plaatsen van zonnepanelen zinvol is. U kunt geen beroep doen op maximaal rendement als in de directe omgeving van het gebouw bomen staan. 

Herinrichting openbare ruimte

 • verandert het bestaande groen dan geldt het uitgangspunt ‘nieuwbouwlocaties’. 
 • worden bestaande bomen behouden dan geldt het uitgangspunt ‘bestaande situaties’. 

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd. Voor de hoogte van het bedrag verwijzen wij u naar de legesverordening van de gemeente Cranendonck.

Extra informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Wet natuurbescherming vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. Meer informatie vindt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO(externe link)).