Uit onderzoek is gebleken dat onderstaand persoon niet meer woont op het adres waar hij/zij volgens de Basisregistratie personen (BRP) is ingeschreven.

Het college van B&W heeft besloten de bijhouding van de persoonslijst van deze personen op te schorten. De personen worden geregistreerd als zijnde vertrokken naar een onbekend land en zijn vanaf die datum dus niet meer actueel ingeschreven in Nederland (Vertrokken Onbekend Waarheen).

Naam

Geboortedatum

Adres

Datum besluit

Migchels, Wilco Wilhelmus Petrus Johannes

28-02-1990

Instraat 16 6021 AC Budel

16-12-2022

Waarom deze bekendmaking

De gemeente heeft de taak ervoor te zorgen dat gegevens in de basisregistratie juist, volledig en betrouwbaar zijn. De burger is verplicht binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij de woongemeente. Ondanks herhaalde aanschrijvingen is er van bovenvermelde persoon geen aangifte gekomen. Artikel 3.41, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid de beschikking ‘ambtshalve registratie’ te publiceren als de bekendmaking niet kan gebeuren door toezending.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken bij het college van B&W. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken en vangt aan 1 dag na de datum van deze publicatie. 

In het ondertekende bezwaarschrift moet staan;

  • De naam en adres van de indiener;
  • De dagtekening en omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
  • De gronden van het bezwaar;

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het College van Burgemeester en wethouders van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Als bezwaar gemaakt wordt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is (wordt opgeschort)? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Als de voorzieningenrechter uw verzoek toekent, is het besluit opgeschort.

Meer weten?

Belt u dan met het team Burgerdiensten, telefonisch op nummer 14-0495, of via e-mail, klantencontact@cranendonck.nl.