Datum: 26 april 2024

Objectinformatie

Adres: Gelegen aan De Kleine Bruggen/Molenheide ongenummerd te Soerendonk 

Percelen: Maarheeze, sectie G, nummer 1354 (gedeeltelijk) en Maarheeze sectie E, nummer 768 (gedeeltelijk) (hierna: “de Percelen”). Perceelgrootte: MHZ00G1354 ca. 6,54 ha en MHZ00E768 ca. 9,65 ha, in het totaal circa 16 ha. 

Mededeling: voornemen tot het sluiten van een pachtovereenkomst voor het kalenderjaar 2024

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om de Percelen tot en met 31 december 2024 te verpachten aan VOF Limousinbedrijf van Lievenoogen ten behoeve van de beweiding door Limousin-runderen (Natuurinclusieve Landbouw). De percelen zijn gelegen in het gebied “Baronie van Cranendonck” (hierna: “de Baronie”). Ten aanzien van de voorgenomen transactie met VOF Limousinbedrijf van Lievenoogen wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

  1. De Gemeente VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen zijn al sinds 2015 met elkaar in gesprek over vestiging in de Baronie;
  2. VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen is een van de partijen waarmee de Gemeente een intensief, meerjarig proces heeft doorlopen om uiteindelijk te komen tot een Vitaliteitsvisie (vastgesteld door de Gemeenteraad, mei 2019) en een Ruimtelijke en Financiële Uitwerking voor de Baronie (vastgesteld door de Gemeenteraad, februari 2020);
  3. VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen heeft een projectplan ingediend dat precies past binnen de kaders van voornoemde visie en uitwerking. Dit heeft onder andere betrekking op de invulling van het thema Vitaliteit en de beoogde vorm van samenwerking met andere initiatiefnemers in de Baronie. De ontwikkeling van de Baronie betreft een organische gebiedsontwikkeling, waarbinnen de realisatie van Natuurinclusieve Landbouw gewenst en passend is;
  4. Het projectplan is ingediend bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant van de Provincie Noord-Brabant (GOB) voor subsidiëring. In afwachting van een definitieve beschikking door het GOB, gevolgd door een publicatie van het voornemen om de realisatie van het projectplan op de Percelen mogelijk te maken, is Gemeente bereid om een pachtovereenkomst met VOF Limousinbedrijf van Lievenoogen aan te gaan om tijdelijke beweiding (tot en met 31 december 2024) van Limousin-runderen mogelijk te maken;
  5. Het onder 2. beschreven intensieve, meerjarige proces is doorlopen met meerdere initiatiefnemers, een breed samengestelde klankbordgroep en direct omwonenden. Door de wensen van de direct omwonenden te inventariseren, was duidelijk met welke belangen de Gemeente in de overleggen met VOF Limousinbedrijf Van Lievenoogen rekening moest houden. De besluitvorming door de Gemeenteraad was openbaar. Daarmee is een voldoende transparant proces doorlopen, waarin geïnteresseerden in vestiging binnen de Baronie ruimschoots de gelegenheid hebben gehad zich te melden en zich hiervoor te kwalificeren. Gedurende deze jaren heeft geen enkele partij zich bij de Gemeente gemeld als geïnteresseerde.

Gelet op het vorenstaande, is de gemeente van mening dat VOF Limousinbedrijf van Lievenoogen redelijkerwijs de enige serieuze gegadigde is voor de percelen. De gemeente is daarom voornemens om een pachtovereenkomst met VOF Limousinbedrijf van Lievenoogen te sluiten.

Vervaltermijn

De gemeente Cranendonck zal na afloop van 20 werkdagen na de datum van de publicatie van dit voornemen de pachtovereenkomst sluiten, tenzij voordien, dat wil zeggen uiterlijk op 29 mei 2024, door (een) derde(n) een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen uitgifte en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren. De gemeente en de stichting zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou (kunnen) worden opgekomen.  

Met deze publicatie geeft de gemeente Cranendonck uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Informatie

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u contact opnemen met Loes Trienekens, assistent – projectleider Gemeente Cranendonck, per e- mail L.trienekens@cranendonck.nl en J. van der Loo – Peters j.vanderloo-peters@cranendonck.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), naam van het project, publicatiedatum en uw vraag. Het opnemen van contact ontslaat u niet van de plicht om, als u een kort geding aanhangig wil maken, dit te doen binnen de hiervoor genoemde termijn.