Bekendmaking voornemens tot aangaan transacties m.b.t. gemeentegrond en/of gemeentelijk vastgoed

De gemeente Cranendonck informeert geïnteresseerden over voorgenomen onroerend goed-gerelateerde overeenkomsten die niet openbaar aanbesteed zijn, vanaf nu via de pagina Gemeentenieuws in HAC Weekblad en op deze webpagina.
Voorbeelden zijn verkoop of verhuur van grond of gebouwen, uitgifte in erfpacht of het vestigen van een recht van opstal.

Met de publicatie van deze voornemens handelt de gemeente transparant, biedt zij mededingingsruimte en geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778) (Didam-arrest). De gemeente publiceert 2 categorieën van voorgenomen transacties:

  1. Transacties waarvoor (mogelijk) meerdere gegadigden in aanmerking komen. Deze worden gepubliceerd onder vermelding van de beschikbaarheid, selectieprocedure, tijdschema en selectiecriteria;
  2. Transacties, waarvoor naar het oordeel van de gemeente slechts één serieuze gegadigde is, met de motivatie daarvoor.

U leest hier ook hoe u, binnen de aangegeven vervaltermijn, kunt aangeven dat u zich niet kunt verenigen met dit voornemen en waarom dat zo is.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant.

Melden

Wanneer u een kort geding start moet u de gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeert u de gemeente met een melding over de dagvaarding. 

Melding dagvaarding