Objectinformatie

Perceel: het perceel kadastraal bekend gemeente Maarheeze, sectie G nummer 1353 ged., groot circa 0,05 ha2 (hierna: “het perceel”).

Mededeling: voornemen tot het sluiten van een huurovereenkomst

De gemeente Cranendonck is voornemens om het perceel, te verhuren aan de Stichting Den Hoof Cranendonck (hierna: “de stichting”). Het perceel is gelegen in het plangebied ‘Baronie van Cranendonck’. 

De stichting heeft een eigen autonoom initiatief ontwikkeld dat passend is in de Baronie. Hiervoor heeft de stichting samen met andere initiatiefnemers (en de gemeente) een integrale gebiedsontwikkeling voor het gebied ‘Baronie van Cranendonck’ ontwikkeld. De gebiedsontwikkeling omvat verschillende projecten en initiatieven die bijdragen aan een evenwichtige en veerkrachtige leefomgeving, waarin natuur, landbouw, recreatie en woningbouw voor een specifieke doelgroep samenkomen in een bloeiend en duurzaam gebied. De gebiedsontwikkeling past geheel binnen de Gebiedsvisie Baronie van Cranendonck. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt zorgt deze integrale ontwikkeling voor een ruimtelijke kwaliteitsverbetering met betrekking tot de kernkwaliteiten cultuurhistorie, natuur en agrarisch landschap.

Voor een impressie van de gebiedsontwikkeling en de daarbij betrokken percelen wordt verwezen naar de onderstaande afbeelding:

Het initiatief van de stichting biedt ruimte aan bewoners met een afstand tot de arbeidsmarkt, bewoners die vereenzamen en/of bewoners die persoonlijke uitdagingen hebben. Op het perceel zal een belevingstuin worden gerealiseerd, waarin gewerkt, geleerd en beleefd wordt en die zal fungeren als ontmoetingsplaats. Dit initiatief past geheel binnen de gebiedsvisie van de gemeente. De gemeente wenst de stichting (daarom) de gelegenheid het perceel te huren van de gemeente. 

Gelet op het vorenstaande, is de gemeente van mening dat de stichting redelijkerwijs de enige serieuze gegadigde is voor het perceel. De gemeente is daarom voornemens om een huurovereenkomst met de stichting te sluiten.

Vervaltermijn

De gemeente Cranendonck zal na afloop van 20 werkdagen na de datum van de publicatie van dit voornemen de huurovereenkomst sluiten, tenzij voordien, dat wil zeggen uiterlijk op 19 april 2024, door (een) derde(n) een kort geding tegen dit voornemen aanhangig wordt gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Bij gebreke van het tijdig aanhangig maken van een kort geding binnen voornoemde termijn, vervalt het recht om in rechte op te komen tegen de voorgenomen uitgifte en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren. De gemeente en de stichting zouden onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou (kunnen) worden opgekomen.  

Met deze publicatie geeft de gemeente Cranendonck uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR: 2021:1778).

Informatie

Voor eventuele vragen en/of nadere inlichtingen met betrekking tot deze publicatie kunt u contact opnemen met Loes Trienekens, assistent – projectleider Gemeente Cranendonck, per e- mail L.trienekens@cranendonck.nl onder vermelding van: naam, adres en functie afzender (bedrijf en personen), naam van het project, publicatiedatum en uw vraag. Het opnemen van contact ontslaat u niet van de plicht om, als u een kort geding aanhangig wil maken, dit te doen binnen de hiervoor genoemde termijn. 

 Burgemeester en wethouders van gemeente Cranendonck