Objectinformatie                                                                           

Adres: Rubenslaan 1 te Budel
Percelen: Budel, sectie E, nummer 1531 en Budel sectie E, nummer 1991 (gedeeltelijk) (hierna: “de Percelen”)
Perceelgrootte: E1531 655m2 en E1991 circa 355m2 totaal circa 1.010m2.

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om de Percelen te verkopen aan stichting woCom (hierna: “woCom”) ten behoeve van de bouw van 12 sociale huurwoningen.

Ten aanzien van de voorgenomen transactie met woCom wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

  • De verkoop van de Percelen is bedoeld voor de ontwikkeling van 12 huurappartementen in het projectgebied aan de Rubenslaan. Ten behoeve van de ontwikkeling van dit projectgebied is ervoor gekozen om deze sociale huurappartementen te realiseren, als onderdeel van een evenwichtig programma voor de kern Budel in de gemeente Cranendonck.
  • De Gemeente heeft besloten om hierbij een ingevolge de Woningwet toegelaten instelling te betrekken, mede gezien de bijzondere wettelijke taak die Woningcorporaties hebben ingevolge de Woningwet en hun expertise op het gebied van de volkshuisvesting. De toegelaten instelling dient al binnen de gemeente actief te zijn en er dienen al prestatieafspraken meegemaakt te zijn.
  • WoCom is de enige woningcorporatie die actief is in Cranendonck.
  • Tegen deze achtergrond is de Gemeente voornemens om de Percelen te verkopen aan woCom. Deze woningcorporatie zal een appartementengebouw met 12 appartementen voor sociale huurwoningen realiseren waarbij de bouwmassa zal bestaan uit 3 verdiepingen.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat woCom als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de koop van deze Percelen.

Reageren

Kunt u (een woningcorporatie) zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na 2 februari 2024 een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeert u de Gemeente met een melding via de knop “Melding dagvaarding” op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Met vragen kunt u zich wenden tot Loes Trienekens, assistent - projectleider Gemeente Cranendonck, per e-mail: l.trienekens@cranendonck.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).