Objectinformatie:

Adres: nabij Hufkesstraat/Looierijstraat te Budel 
Perceel: kadastraal bekend gemeente Budel sectie F nummer 5292 gedeeltelijk (hierna: “het Perceel”)
Perceelgrootte: ca. 17 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om het Perceel te verkopen aan de eigenaar van het woonperceel Hufkesstraat 13 te Budel (hierna: “de eigenaar”) om het te betrekken bij het woonperceel. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met de eigenaar wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

•    Het Perceel ligt aan de achterzijde van het woonperceel van de eigenaar;
•    Het Perceel maakt deel uit van het openbaar gebied en heeft een openbare bestemming;
•    Het is niet te verwachten dat het perceel benodigd is voor toekomstige ontwikkelingen;
•    Na een interne toetsing is het Perceel geschikt gebleken voor verkoop.  
•    Het is een vaste lijn om dergelijke percelen enkel aan aangrenzende eigenaren te verkopen.
•    Het betreft de enige aangrenzende eigenaar.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat de eigenaar als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het Perceel.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na 28 juli, zijnde de dag de publicatie van deze aankondiging, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeert u de gemeente met een melding via de knop “Melding dagvaarding” op onze website

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Céline Steegmans – van den Heuvel, c.steegmans@cranendonck.nl

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).