Objectinformatie:

Adres: grenzend aan Burg. Remmenstraat 1 te Budel
Perceel: kadastraal bekend gemeente Budel sectie F, nummer 5696 (gedeeltelijk) groot ca. 15 m2 (hierna: “het Perceel”)
Perceelgrootte: circa 15 m2

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om het Perceel te verkopen aan de eigenaar van Burg. Remmenstraat 1 te Budel (hierna: initiatiefnemer”), voor de door de initiatiefnemer te realiseren laagbouw uitbouw aan de voorzijde van Burg. Remmenstraat 1, gesitueerd aan het Capucijnerplein. Ten aanzien van de voorgenomen transactie wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie van de Gemeente is als volgt:

  • Zeer beperkte omvang

Gelet op de beperkte omvang van het te verkopen perceel (circa 15 m2) wordt het niet realistisch geacht dat een zelfstandige ontwikkeling door derden op dit perceel mogelijk is.

  • Direct grenzend aan pand

Het te verkopen perceel betreft een smalle strook (circa 1,5m diep en 10m breed) direct grenzend aan het pand van de initiatiefnemer. Het gaat dan ook om de grond onder de reeds bestaande overhangende luifel.

  • Haalbaarheid

De realisatie van het beoogde initiatief aan de Burg. Remmenstraat 1 kan geen doorgang vinden zonder verkoop van het perceel.

  • Leefbaarheid behouden/vergroten

Het beoogde initiatief past binnen de visie van de Gemeente voor het gebied rondom het Capucijnerplein en zorgt naar verwachting voor een behoud en toename van de leefbaarheid in het centrum van Budel.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat initiatiefnemer als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de aankoop van het perceel.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na 24 november 2023, zijnde de datum van publicatie van deze aankondiging, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeert u de gemeente met een melding via de knop “Melding dagvaarding” op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met S. Lemmen, s.lemmen@cranendonck.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).