Objectinformatie:

Adres: (nabij) Rondven 23 te Maarheeze
Perceel: Budel, sectie B, nummer 1120 (hierna: ”het Perceel”)
Perceelgrootte: ca. 3 ha 27 a 70 ca

Aanleiding en doel van deze aankondiging

De gemeente Cranendonck (hierna: “de Gemeente”) kondigt hierbij aan dat zij voornemens is om op het Perceel een recht van opstal te verlenen aan Cignal Infrastructure Netherlands B.V. voor het instandhouden van een antennemast met antenne installatie. Ten aanzien van de voorgenomen transactie met aan Cignal Infrastructure Netherlands B.V wenst de Gemeente door deze aankondiging een passende mate van openbaarheid te betrachten.

Motivatie

De motivatie hiervoor is als volgt:

De gemeente acht het vanuit het publieke belang wenselijk dat er voor haar inwoners een deugdelijk mobiel netwerk beschikbaar is. Nederland telt op dit moment drie mobiele providers met een eigen netwerk. Zij overleggen met de gemeente een Plaatsingsplan conform het beleids- en procesdocument antennes gemeente Cranendonck. Op basis van de afspraken in het Plaatsingsplan is de gemeente van mening dat er slechts één potentiële gegadigde is.

Gelet op het voorgaande, is de Gemeente van oordeel dat aan Cignal Infrastructure Netherlands B.V als enige serieuze gegadigde in aanmerking komt voor de vestiging van het recht van opstal op het betreffende Perceel.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieuze gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na 27 oktober 2023, zijnde de dag de publicatie van deze aankondiging, een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de Gemeente moet u de Gemeente direct daarvan op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. Daarnaast informeert u de gemeente met een melding via de knop “Melding dagvaarding” op onze website: cranendonck.nl/bekendmakingen-vastgoed.

De termijn van twintig (20) werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De Gemeente hanteert deze handelwijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van twintig (20) werkdagen of nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Sandu Niessen, s.niessen@cranendonck.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).