Wat is het?

De Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur(externe link)) geeft de gemeente de bevoegdheid om de eerlijkheid van bedrijven en personen met wie zij zaken doet te controleren. De gemeente kan een onderzoek doen als een vergunning of subsidie wordt aangevraagd, een vastgoedtransactie met de gemeente wordt aangegaan of in geval van aanbestedingen.

Doel van de wet Bibob is om te voorkomen dat de burgemeester of het college van burgemeester en wethouders criminele activiteiten faciliteren.

Beleidsregel Bibob 2021 gemeente Cranendonck

In de beleidsregel(externe link) is opgenomen in welke situaties de gemeente Cranendonck de Wet Bibob toepast.

Hoe werkt het?

Aanpak

In geval de Beleidsregel Bibob 2021 van de gemeente Cranendonck van toepassing blijkt te zijn, reikt de gemeente Cranendonck een Bibob-vragenformulier uit. Het Bibob-vragenformulier is onderdeel van de aanvraag. Wanneer u weigert om vragen in het vragenformulier te beantwoorden, kan de gemeente Cranendonck dit aanmerken als ernstig gevaar. Blijkt uit onderzoek dat sprake is van een ernstig gevaar? Dan kan de gemeente de vergunning, subsidie, vastgoedtransactie of opdracht weigeren, intrekken of ontbinden.

Landelijk Bureau Bibob

Het Landelijk Bureau Bibob voert op verzoek van de gemeente nader onderzoek uit naar de eerlijkheid van bedrijven en personen en hun zakelijke relaties. U ontvangt schriftelijk bericht wanneer de gemeente het Landelijk Bureau Bibob vraagt om nader onderzoek te verrichten. Opschaling naar het Landelijk Bureau Bibob heeft gevolgen voor de behandelingstermijnen en kan leiden tot het aanleveren van aanvullende gegevens. Het Landelijk Bureau Bibob adviseert de burgemeester of het college. Dit advies kan de volgende drie uitkomsten hebben: geen gevaar, enige mate van gevaar of ernstige mate van gevaar.

Bezwaar en beroep

U kunt geen bezwaar indienen tegen een onderzoek of een negatief advies van Bureau Bibob. U kunt wél bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente naar aanleiding van een onderzoek. Ook is het mogelijk om uw aanvraag of offerte in te trekken. Dan laat de gemeente het onderzoek niet uitvoeren.

Wat heb ik nodig?

Wat u nodig heeft verschilt per aanvraag of aankoop. Als u een aanvraag of aankoop doet, krijgt u een Bibob-formulier. Op dit formulier staat wat u moet doen en wat u nodig heeft om het onderzoek te laten starten.

Wat moet ik doen?

Doet u een aanvraag of aankoop? Dan kan het zijn dat u een speciaal Bibob-formulier moet invullen. De gemeente onderzoekt dit. Twijfelt de gemeente? Dan vraagt de gemeente advies bij het Landelijk Bureau Bibob. Als dat gebeurt, krijgt u hier bericht over. U kunt daar niet tegen in gaan. Wilt u uw aanvraag of aankoop intrekken? Dan kan dat wel.

Hoelang duurt het?

Hoelang het onderzoek duurt, verschilt per aanvraag. U krijgt hier een persoonlijk bericht over.

Vraagt de gemeente een advies bij het Landelijk Bureau Bibob? Dan moeten zij binnen 8 weken advies geven aan de gemeente. Deze termijn mag 1 keer worden verlengd met 4 weken.

Aanvullende informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over Bibob? Raadpleeg de website van het ministerie Justitie en Veiligheid(externe link).

U kunt ook contact opnemen met de Bibob-coördinator van de gemeente Cranendonck. Dit kan per mail via bibob@cranendonck.nl of via het algemene telefoonnummer 14 0495