Wat is het?

De gemeente werkt aan een veilige en klimaatbestendige leefomgeving door op een zorgvuldige manier om te gaan met het hemelwater dat valt op de verharde en onverharde oppervlakken. Waar mogelijk worden stenen weggehaald en vergroend.

Afstromend schoon regenwater van verhardingen wordt zoveel mogelijk direct of anders via voorzieningen naar de bodem geleid, zodat het vertraagd kan afstromen en in perioden van droogte een buffer vormt. In z’n algemeenheid wordt nagestreefd om het hemelwater zoveel mogelijk vast te houden, daar waar het valt. Inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden worden gestimuleerd om hemelwater zoveel mogelijk op het eigen terrein vast te houden.

Het klimaat verandert, zo hebben we te maken met hevigere neerslag die een langere periode aanhoudt. Om schade van droge periodes te beperken, wateroverlast te voorkomen en onze rivieren schoon te houden is het hemelwaterbeleid opgesteld.

Hoe werkt het?

Het hemelwater dat op eigen terrein valt, kunt u ter plaatse verwerken. U hebt als eigenaar van het perceel een plicht om het hemelwater op eigen terrein indien mogelijk zelf op te vangen en te verwerken. (waterwet)

Leg uw tuin niet vol met tegels, maar zorg voor gras en perken zodat het regenwater goed weg kan zakken. Tegels voeren water snel af naar lage plekken zoals de straat, maar ook kelders en woonkamers. Dat kan tot wateroverlast in uw woning leiden. Het water dat op uw dak valt en via de regenpijp afvoert naar de riolering, kunt u als eigenaar zelf afkoppelen. Dit water kunt u gebruiken voor de tuin, infiltreren in de bodem of in een sloot brengen. Er zijn diverse, creatieve toepassingen mogelijk. Het handboek “Hemelwaterprojecten” helpt u aan de hand van concrete voorbeelden op weg met dergelijke ideeën. Maar ook u wel tegels in de tuin heeft en toch zelf het hemelwater opvangen dan zijn (ondergrondse) voorzieningen mogelijk.

Wat moet ik doen?

Iedereen heeft de zorg(plicht) om het hemelwater dat op eigen terrein valt in de bodem of in het oppervlaktewater te brengen, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. Mocht dit niet redelijkerwijs kunnen, kijkt de gemeente welke maatregelen nodig zijn om eventueel wateroverlast te voorkomen.

Aanvullende informatie

Intiatief? Waar rekening mee te houden? Welke eisen?

Bij een verbouwing of een ruimtelijke ontwikkeling is het daarom belangrijk dat rekening wordt gehouden met het hemelwaterbeleid, Bijlage 2 uit het vGRP gemeente Cranendonck 2021-2025. Zie downloads op deze pagina (Hemelwaterzorgplicht bijlage 2 vGRP Cranendonck 2021-2025 definitief). Hierin is terug te lezen waaraan men moet voldoen bij een ruimtelijke ontwikkeling in het kader van het hemelwaterbeleid.

De gemeente werkt aan een veilige en klimaatbestendige leefomgeving door op een zorgvuldige manier om te gaan met het hemelwater dat valt op de verharde en onverharde oppervlakken. Waar mogelijk worden stenen weggehaald en vergroend.

Afstromend schoon regenwater van verhardingen wordt zoveel mogelijk direct of anders via voorzieningen naar de bodem geleid, zodat het vertraagd kan afstromen en in perioden van droogte een buffer vormt. In z’n algemeenheid wordt nagestreefd om het hemelwater zoveel mogelijk vast te houden, daar waar het valt. Inwoners, ondernemers en overige belanghebbenden worden gestimuleerd om hemelwater zoveel mogelijk op het eigen terrein vast te houden.