Wat is het?

Het kan zijn dat u een onveilige verkeerssituatie ziet. Bijvoorbeeld een gevaarlijk kruispunt of een onoverzichtelijke oversteekplaats. Of u vindt dat uw straat of wijk een 30 km/u-gebied moet worden.

Wat moet ik doen?

U meldt bij de gemeente dat u een bepaalde situatie in het verkeer niet veilig vindt. Dat kan eenvoudig online via een melding.

Kies voor de rubriek 'verkeer' en 'verkeersonveilige situatie'.

Online melden(externe link)

Mogelijk vindt u dat de gemeente uw straat of wijk als 30 km/u-gebied moet aanwijzen. Vraag dit dan samen met uw buren aan.

Extra informatie

Om de veiligheid van het verkeer binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Wat kunt u zelf nog meer doen?

Ervaart u dat iemand zorgt voor een verkeersonveilige situatie, dan kunt u natuurlijk die persoon hierop aanspreken. Doe dit op een beschaafde en onderbouwde manier. Veel weggebruikers zijn zich niet bewust van de gevolgen die hun (rij)gedrag veroorzaakt. Een goed en vriendelijk gesprek kan al veel helpen bij een verkeersveilige omgeving!

Ook buiten de bebouwde kom, waar binnen de gemeente Cranendonck veelal een maximum snelheid van 60 km/u geldt, kunt u verkeersonveilige situaties constateren. Voor deze wegen kunt u vanzelfsprekend ook melding doen. 

Verkeersspiegels

De gemeente is zeer terughoudend met het plaatsen van verkeerspiegels bij onoverzichtelijke (kruis)punten. Dat heeft de volgende redenen:

  • Een dergelijke spiegel geeft vaak een vertekend beeld van de werkelijke situatie;
  • Het vereist een bijzondere vaardigheid 'op zo'n spiegel te rijden'. De weggebruiker moet heel goed op de hoogte zijn van de verkeerssituatie ter plekke en wat hij via de spiegel wel en vooral niet kan overzien;
  • Afstanden en rijsnelheden zijn moeilijk in te schatten en (brom)fietsers worden gemakkelijk over het hoofd gezien, met alle risico's van dien;
  • Bij hogere rijsnelheden zijn voertuigen slechts voor zeer korte duur in de spiegel op te merken;
  • Bij regenachtig weer, in het donker en bij mist is het zicht dusdanig slecht dat een spiegel geen meerwaarde biedt;
  • Verkeersdeelnemers zijn vaak gefocust op de spiegel zelf en letten daardoor minder goed op de rest van het verkeer;
  • Het is niet altijd mogelijk om in de spiegel de hele rijbaan in beeld te krijgen, wat schijnveiligheid tot gevolg heeft en
  • Verkeersspiegels zijn duur en vandalismegevoelig. Dit laatste kan ervoor zorgen dat er verkeerde inschattingen gemaakt worden over het naderende verkeer (bijvoorbeeld als spiegel gedraaid is).

Ook de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV), een onafhankelijk kennisinstituut gericht op verkeersveiligheid, vindt dat verkeersspiegels schijnveiligheid veroorzaken en spreken van een “discutabel soort maatregel”.