Wat is het?

De Subsidie Ondernemerskracht is voor bedrijven, organisaties, verenigingen en instellingen:

Cranendonckse ondernemers verenigen zich, leggen connecties over grenzen, staan open voor kennisuitwisseling, voeren projecten uit ter versterking van de arbeidsmarkt, denken mee bij de opstart van innovaties en gaan gezamenlijk op zoek naar verbeteringen en mogelijkheden voor het hergebruiken van producten van grondstoffen, het verkleinen van waardevernietiging en het verbeteren van het werkmilieu.

De gemeente stimuleert ondernemers die een bijdrage willen leveren aan het economisch klimaat van de gemeente Cranendonck en de regio. Heb je een goed idee, dan denken wij graag mee!

Vraag een financiële bijdrage voor projecten rondom de volgende thema's:

 • Arbeidsmarkt
 • Bereikbaarheid
 • Regionale samenwerking
 • Vestigings- en ondernemersklimaat:
  • Duurzaamheid
  • Verbinding
  • Innovatie
  • Circulaire Economie

Hoe werkt het?

De subsidieaanvraag dient aan de voorwaarden te voldoen, die zijn vastgelegd onder 'Nadere Regels Ondernemerskracht Cranendonck' (onder het kopje ‘Aanvullende informatie’ en 'Downloads'). Graag gaan we het gesprek met je aan om de voorwaarden verder toe te lichten en de mogelijkheden te bekijken.

Als na het gesprek blijkt dat je activiteit in aanmerking komt voor de subsidie Ondernemerskracht, kun je de subsidie eenvoudig online aanvragen.

De bijdrage per project bedraagt 50% van de projectkosten, met een maximum van € 2.000. Verder is het goed om te weten dat er sprake is van een subsidieplafond. Dit wil zeggen dat er jaarlijks een bedrag van € 10.000,- beschikbaar is voor ondernemerskracht initiatieven. De volgorde van binnenkomst van de (volledig en ontvankelijke) aanvraag is hierin bepalend. Als het subsidieplafond is bereikt kom je daarmee niet meer voor de subsidie in aanmerking.

Wat moet ik doen?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor de subsidie Ondernemerskracht? Maak een afspraak voor een verkennend overleg met het bedrijven contact centrum door te mailen naar ondernemen@cranendonck.nl. Wij nemen dan contact met je op.

Als na het gesprek blijkt dat je activiteit in aanmerking komt voor de subsidie Ondernemerskracht, kun je de subsidie eenvoudig online aanvragen.

Subsidie aanvragen

Dien je aanvraag minimaal 6 weken vóór de start van de activiteit in. Via het E-formulier kun je jouw idee kenbaar maken en financiële ondersteuning vragen.

Aanvragen subsidie Ondernemerskracht

Subsidie vaststellen

Als je de activiteit hebt afgerond, moet je online een verantwoording (een aanvraag tot vaststelling) indienen. Doe dat binnen 12 weken na afloop van de activiteit. In deze verantwoording geef je op wat je gedaan hebt en welke kosten je gemaakt hebt. De gemeente controleert of je aan de afspraken hebt voldaan en stelt de subsidie vast. Je krijgt vervolgens een vaststellingsbeschikking. De werkelijke subsidie kan lager zijn dan het maximumbedrag als blijkt dat jouw kosten lager waren of afgesproken prestaties niet gehaald zijn.

Vaststellen subsidie Ondernemerskracht

Wat heb ik nodig?

Vaststellen

 1. Een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht;
 2. Een overzicht van de activiteiten en de hieraan verbonden inkomsten en uitgaven (financieel verslag of jaarrekening met bijbehorende balans).

Let op: we nemen je aanvraag en je vaststellingsverzoek alleen in behandeling als deze volledig zijn ingediend.

Aanvullende informatie