Wat is het?

Stikstof is een kleur- en reukloos gas dat op zichzelf niet gevaarlijk is. Maar door verbindingen met andere gassen ontstaat stikstofuitstoot die schadelijk is voor mens en natuur.

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat de grote hoeveelheid stikstofuitstoot voor schade zorgt aan onze natuur. De bodem verzuurt en daardoor sterven bepaalde planten af en krijgen andere soorten juist de overhand. Dit tast de biodiversiteit aan en zorgt ervoor dat natuurgebieden veranderen en zeldzame planten en dieren verdwijnen.

Wet natuurbescherming

De regelgeving over de bescherming van natuurgebieden is geregeld in de Wet natuurbescherming. De provincie is het bevoegd gezag op het gebied van de Wet natuurbescherming. Dit wil zeggen dat zij vergunningsaanvragen voor natuurvergunningen behandelt en toeziet op naleving van deze wet.

Natura 2000-gebieden

De stikstofuitstoot is met name een probleem in de Natura 2000-gebieden. Dit zijn gebieden die moeten voldoen aan Europese richtlijnen om de biodiversiteit te waarborgen. De provincie Noord-Brabant kent 21 Natura 2000-gebieden, waarvan twee in en rondom de gemeente Cranendonck. 

  • De “Weerter- en Budelerbergen & Ringselven” 
  • Het “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux” 

Daarnaast ligt over de grens in Belgie ook een Natura 2000-gebied, de “ Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stramprooierbroek en Mariahof”.

Stikstof en bouwen

Bij een bouw-, aanleg- of sloopactiviteit komt vrijwel altijd stikstof vrij. Vervoer van en naar de locatie, maar ook het gebruik van niet-elektrisch bouwmateriaal of aggregaten zorgen voor stikstofuitstoot. Afhankelijk van de locatie en duur van het project zorgt dit voor een te hoge stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden.

De gemeente is verplicht om bij een vergunningsaanvraag te toetsen of de Wet natuurbescherming van toepassing is. Is er sprake van een te hoge stikstofneerslag op een Natura 2000-gebied, dan moet de provincie Noord-Brabant een goedkeuring geven. Zo’n goedkeuring noemen we een verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Wanneer er geen stikstofneerslag op een Natura 2000-gebied is, is goedkeuring van de provincie niet nodig.

Om met zekerheid te krijgen, moet een stikstofberekening worden uitgevoerd met de Aerius-calculator. Pas na het uitvoeren van een stikstofberekening is met zekerheid te zeggen of er wel of geen sprake is van stikstofneerslag. Wij verwachten dat kleine ontwikkelingen op een bepaalde afstand van Natura 2000-gebieden geen gevolgen hebben. In die gevallen bepalen wej in overleg met de aanvragers of een stikstofberekening noodzakelijk is. Een aanvrager kan kiezen voor zekerheid en alsnog een stikstofberekening laten uitvoeren.

Stikstofberekeningen

Het is wettelijk verplicht om stikstofberekeningen uit te voeren met de Aerius-calculator(externe link). De berekening is complex en wij adviseren u dan ook om dit samen met een adviseur te doen.

Wat moet ik doen?

Het is verstandig om vooraf na te denken over hoe u de stikstofuitstoot van uw project zoveel mogelijk kunt beperken. U kunt bijvoorbeeld elektrisch materiaal inzetten voor de bouwwerkzaamheden, het vervoer door vrachtwagens zoveel mogelijk beperken, delen van een gebouw prefab laten bouwen of uw bedrijfsgebouw gasloos uitvoeren.

Meer weten?

De provincie Noord-Brabant heeft alle informatie over stikstof in onze provincie verzameld op www.aanpakstikstofbrabant.nl(externe link).

Op de gezamenlijke website van de provincies, staat een lijst met veelgestelde vragen en antwoorden en een handige factsheet met vragen en antwoorden over stikstof: gebiedsgerichte aanpak, budget en toestemmingverlening.