Wat is het?

Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via het Omgevingsloket of u een vergunning moet aanvragen.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Wat moet ik doen?

Overleg vooraf met de gemeente over uw plannen. Dan komt u niet voor verrassingen te staan. Dit heet "initiatief verkennen".  Neem bij het maken van uw plannen zo vroeg mogelijk contact op met de gemeente.

 • Bekijk welke regels er voor u gelden.
 • Check op het Omgevingsloket of u een omgevingsvergunning nodig hebt.
 • Als u een vergunning nodig hebt, vraagt u die aan via Omgevingsloket , zorg ervoor dat u de omgevingsvergunning tijdig aanvraagt.
 • Wanneer de reguliere procedure geldt dan moet de gemeente binnen 8 weken een besluit nemen. Wanneer er instemming nodig is, is de beslistermijn 12 weken. Deze termijnen kunnen met 6 weken worden verlengd. 
 • In bepaalde gevallen geldt de uitgebreide procedure, de beslistermijn is dan 26 weken, de wet geeft aan wanneer de uitgebreide procedure geldt. 
 • Bij een uitgebreide aanvraag maakt de gemeente eerst een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Dit ontwerpbesluit is nog geen definitief besluit. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening over dit ontwerpbesluit geven. Dit heet een zienswijze. Als u het niet eens bent met het ontwerpbesluit, geeft u in uw zienswijze aan waarom.
 • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
 • Mogelijk heeft u ook nog andere toestemmingen nodig, u bent zelf verantwoordelijk om deze aan te vragen. 

Wat heb ik nodig?

 • Als u voor uw woning een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u uw DigiD nodig.
 • Als u voor uw bedrijf een omgevingsvergunning aanvraagt, hebt u eHerkenning nodig.

Verder hangt het van uw aanvraag af welke documenten en gegevens u nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan:

 • een berekening of bouwtekening
 • een situatietekening;
 • een tekening van de gevelaanzichten;
 • dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden;
 • details over het uiterlijk van het bouwwerk;
 • plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte 
 • alle gevelaanzichten en relevante doorsneden 
 • beschrijving van de bestaande en nieuwe situatie.
 • gedetailleerde beschrijving van het monument.

Wanneer u de omgevingsvergunning via het Omgevingsloket aanvraagt wordt er ook aangegeven welke gegevens u moet aanleveren.

Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige én nieuwe situatie laten zien.

Hoelang duurt het?

 • Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Wanneer er instemming nodig is bedraagt de beslistermijn 12 weken.
 • De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Uitgebreide aanvraag

 • Als de uitgebreide procedure geldt, ontvangt u binnen 6 maanden bericht of u de omgevingsvergunning krijgt.
 • Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken worden verlengd.
 • Als de gemeente niet binnen de termijn beslist, ontvangt u niet automatisch de vergunning.
 • Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Voor dat de omgevingsvergunning wordt verleend wordt eerst een ontwerp besluit genomen. Hier kan een zienswijze tegen ingediend worden. 

Beschermde stads- en dorpsgezichten

In de gemeente Cranendonck is er één beschermd dorpsgezicht, namelijk in Budel-Dorplein. Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

Vergunning archeologisch monument

Een archeologisch monument is een terrein dat deel uitmaakt van ons cultureel erfgoed, omdat op of in de bodem resten, voorwerpen of andere historische sporen bewaard zijn gebleven. U vraagt de vergunning voor een archeologisch monument aan bij de gemeente.

Wat kost het?

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag bent u leges verschuldigd. De legestarieven zijn afhankelijk van soort aanvraag. In de legesverordening van de gemeente Cranendonck vindt u de tarieven.