De gemeente Cranendonck heeft verschillende beleidsdocumenten rondom het thema milieu. Hierin is een afwegingskader opgenomen of worden keuzes gemaakt over diverse onderwerpen voor zowel de kernen als het buitengebied.

Nota Bodembeheer

De nota bodembeheer geeft concrete richtlijnen voor een duurzaam beheer van de bodem. De nota is grotendeels gebaseerd op wettelijk landelijk (generiek) voorgeschreven beleid.