Melding ongewenst verhuurgedrag

Wat is het?

Op 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden. Hierin staan regels waar verhuurders (onder andere verhuurders aan arbeidsmigranten) zich aan moeten houden. Deze regels gelden ook voor beheerders, bemiddelaars, makelaars en onderverhuurders. 

Welke regels gelden voor verhuurders?

Discriminatie is niet toegestaan

Verhuurders mogen geen onderscheid maken tussen huurders. Ze moeten duidelijk maken welke procedure en selectiecriteria ze hanteren voor het toewijzen van woonruimte. Ook moeten ze de keuze voor een huurder kunnen verantwoorden aan afgewezen kandidaat-huurders.

Verbod op intimidatie

De wet verbiedt intimidatie door de verhuurder. Dit houdt onder meer in dat een verhuurder:

  • op een juiste wijze en met respect voor de huurder dient om te gaan met klachten;
  • geen vormen van fysieke of seksuele bedreiging of intimidatie hanteert;
  • geen voorzieningen saboteert waar de huurder recht op heeft en;
  • de huurder niet chanteert, bijvoorbeeld door te dreigen met het niet verlengen van een tijdelijk huurcontract of het opzeggen van de bestaande huurovereenkomst.

De huurovereenkomst moet schriftelijk worden vastgelegd

Volgens het huurrecht kunnen een huurder en verhuurder een huurovereenkomst ook mondeling kunnen aangaan. Dit kan echter leiden tot onzekerheid en onduidelijkheid. Afspraken liggen dan niet schriftelijk vast, waardoor het bij eventuele misstanden moeilijk te achterhalen is wat afgesproken is. Daarom moet een huurovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd.

Aan huurders moet schriftelijk informatie worden verstrekt

De verhuurder moet een huurder schriftelijk informeren over:

  • De rechten en plichten van de huurder, voor zover deze niet in de huurovereenkomst staan.
  • De contactgegevens van een contactpunt waar de huurder terecht kan met kwesties over het gehuurde.
  • De contactgegevens van het gemeentelijk meldpunt voor klachten over verhuurders.

Aanvullende regels voor arbeidsmigranten

In aanvulling op bovenstaande geldt voor arbeidsmigranten dat:

  • de huurovereenkomst los van de arbeidsovereenkomst wordt gesloten; 
  • en de schriftelijke informatie zoals hierboven beschreven wordt verstrekt in een taal waaraan de arbeidsmigrant de voorkeur geeft of die hij begrijpt.

Het vragen van dubbele bemiddelingskosten is niet toegestaan

Bemiddelaars (makelaars) van huurruimte mogen niet zowel aan de verhuurder als aan de huurder bemiddelingskosten berekenen.

Wat moet ik doen?

Meldpunt ongewenst verhuurgedrag

Houdt een verhuurder zich niet aan de Wet Goed Verhuurderschap dan kunt u dit bij de gemeente (anoniem) melden via het meldpunt ongewenst verhuurgedrag. Wanneer u een anonieme melding plaats kan de gemeente geen contact met u opnemen voor informatie of een terugkoppeling. 

Melding maken

Handhavingsverzoek

Als een melding niet het gewenste resultaat oplevert of als u een handhavingsprocedure wilt starten, dan dient u een 'verzoek tot handhaving' in. Een verzoek om handhaving kunt u alleen doen als u 'belanghebbende' bent. U vraagt de gemeente een beslissing te nemen op uw verzoek.

Bij de behandeling van uw verzoek kijkt de gemeente naar de belangen van u én de persoon over wie de melding gaat. Het is daarbij niet te voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek hebt ingediend. U kunt een verzoek om handhaving dus niet anoniem indienen.

Woningcorporatie

Huurders van een corporatiewoning kunnen bij de interne klachtenprocedure van de woningcorporatie terecht, mits het gaat over hun eigen woonruimte.