Melding of verzoek tot handhaving indienen?

Wanneer u vermoedt dat de regels van de gemeente niet worden nageleefd, dan kunt u een melding indienen. De melding zal in behandeling worden genomen door de medewerkers van toezicht en handhaving. Er zal contact met u worden opgenomen over de behandeling van de melding. 

U kunt een melding indienen via 'MijnGemeente app'. Deze app kunt u downloaden via de Appstore of de Google playstore. U kunt ook telefonisch contact opnemen met de afdeling Handhaving via 0495 – 431100. 

Melding doorgeven

Indien de afhandeling van de melding niet het gewenste resultaat voor u oplevert of indien u een handhavingsprocedure wilt starten, dan kunt u een verzoek tot handhaving indienen. Hiervoor dient u belanghebbende te zijn. U vraagt de gemeente, oftewel het college van burgemeester en wethouders, een beslissing te nemen op uw verzoek. De gemeente kan besluiten om handhavend op te treden, maar kan ook van handhaving afzien of gedogen. Bij gedogen blijft de situatie die eigenlijk niet mag toch in stand. Dit kan alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Tegen het besluit van de gemeente kunt u bezwaar en beroep instellen. 

Verzoek tot handhaving indienen

Hoe werkt het?

Wanneer u een melding/klacht indient zullen de medewerkers van de afdeling Handhaving contact met u opnemen en de melding/klacht verder in behandeling nemen. Beoordeeld zal worden of de wet- en regelgeving van de gemeente Cranendonck al dan niet worden nageleefd. 

Indien de afhandeling van de door u gedane melding/klacht niet het gewenste resultaat oplevert of indien u een handhavingsprocedure wilt starten, dan kunt u een verzoek tot handhaving indienen. Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een "beginselplicht tot handhaven". De gemeente ziet niet alles en kan niet alles controleren. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om verder onderzoek te doen en een beslissing te nemen.

Bent u belanghebbende?

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman bouwt zonder vergunning. U bent geen belanghebbende als bijv. iemand een paar straten verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.

Niet anoniem

Een geanonimiseerd verzoek tot handhaving wordt niet in behandeling genomen. Bij een anoniem verzoek kunnen wij namelijk niet vaststellen of u een belanghebbende bent. Tijdens de behandeling van uw verzoek wegen wij uw belangen af tegen het algemeen belang en tegen de belangen van degene op wie het handhavingsverzoek betrekking heeft. Wij kunnen niet voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.