Klacht over ambtenaar of bestuurder

Klacht 

Vindt u dat een bestuurder of ambtenaar van de gemeente zich tegenover u niet juist heeft gedragen? Heeft u bijvoorbeeld te laat, onjuiste of onvolledige informatie gekregen? Of is er niet op uw vragen gereageerd? Dan kunt u bij ons een klacht indienen. 

DigiDKlacht over een medewerker of bestuurder van de gemeente

Komen we er samen niet uit? In dat geval heeft u de mogelijkheid om de onafhankelijke Ombudscommissie in te schakelen. 

Waarover kan ik een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over de manier waarop u bent behandeld. Bijvoorbeeld wanneer u te laat, onjuiste of onvolledige informatie heeft gekregen. Of wanneer niet op uw vragen is gereageerd. 

U kunt geen klacht indienen over:

 • iets dat langer dan 1 jaar geleden is gebeurd;
 • gemeentelijk beleid;
 • iets waarover u al eerder een klacht heeft ingediend;
 • iets waartegen uw bezwaar had kunnen maken of beroep had kunnen instellen;
 • gedragingen of handelingen die al worden onderzocht door Justitie

Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over de manier waarop de gemeente met persoonsgegevens omgaat? Dan kunt u terecht bij de Functionaris Gegevensbescherming via fg@a2samenwerking.nl Deze houdt onafhankelijk toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) door de gemeente. 
Ook kunt u terecht bij de externe toezichthouder op de naleving van de AVG, de Autoriteit Persoonsgegevens

Kan ik per mail of post een klacht indienen?

Dat kan beiden. Mail naar bezwaarenklacht@a2samenwerking.nl of stuur een brief naar de gemeente Cranendonck, t.a.v. Klachtencoördinator, Samenwerking A2 gemeenten, Postbus 2090, 6020 AB Budel.

Wanneer krijg ik antwoord?

U ontvangt in principe binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van uw klacht. In de brief wordt de verdere procedure nader toegelicht.

De termijn voor de afhandeling van de klacht is 6 weken. Deze termijn kan eenmalig worden verlengd met 4 weken. Deze termijn is in de Algemene wet bestuursrecht vastgelegd.

Hoe wordt mijn klacht behandeld?

Het klachtrecht is geregeld in Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor de klachten heeft de gemeente een Klachtenregeling opgesteld. Deze klachtenregeling is te raadplegen op Overheid.nl 

Uw klacht komt allereerst binnen bij de klachtencoördinator (werkzaam voor de Samenwerking A2-gemeenten). De klachtencoördinator zorgt ervoor dat de klachtenprocedure in gang wordt gezet.

Interne klachtbehandeling

Allereerst vindt de interne klachtbehandeling plaats. Bij de interne klachtbehandeling zet de klachtencoördinator de klacht uit bij de klachtbehandelaar. Dit is de leidinggevende van de medewerker waar de klacht tegen gericht is. De klachtbehandelaar neemt (telefonisch) contact met u op om het probleem te bespreken en te bekijken hoe dat kan worden opgelost. Zo willen we ervoor zorgen dat u alsnog tevreden bent. 

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht, dan horen wij dit graag van u. Uw klacht wordt dan doorgezet naar het college van burgemeester en wethouders om daarop een beslissing te nemen. 

U bent het niet eens met de klachtenbehandeling, wat kunt u doen?

In het besluit op de klacht wordt aan u medegedeeld dat indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht er een verzoekschrift kan worden ingediend bij de Ombudscommissie. Als er een verzoekschrift wordt ingediend bij de Ombudscommissie gaat de externe klachtbehandeling lopen.

De Ombudscommissie is onafhankelijk en onpartijdig. De Ombudscommissie houdt een hoorzitting waarin partijen de gelegenheid krijgen hun verhaal te doen. De Ombudscommissie kijkt opnieuw naar de klacht en komt met een oordeel, een oplossing en/of een advies om de klacht op te lossen of in de toekomst te voorkomen. De Ombudscommissie kan ook aanbevelingen doen aan de gemeente.

U kunt binnen 1 jaar nadat u de beslissing op de klacht heeft ontvangen, een verzoekschrift indienen bij de Ombudscommissie. Stuur uw brief naar de Ombudscommissie, Postbus 2090, 6020 AB Budel. 

In uw verzoekschrift moet staan:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer;
 • De datum waarop u het verzoekschrift indient;
 • De reden(en) waarom u een verzoekschrift indient;
 • Een omschrijving van de gedraging waartegen uw klacht is gericht en wanneer de gedraging heeft plaatsgevonden;
 • Een afschrift van het besluit van het college van de gemeente op uw klacht;
 • Uw handtekening.

Ik heb nog vragen, kan ik contact opnemen?

Jazeker, u kunt contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente. U kunt via telefoonnummer 040-2241576 vragen naar de klachtencoördinator of u kunt een mail sturen naar bezwaarenklacht@a2samenwerking.nl