Wat is het?

Er zijn verschillende vormen van kinderopvang:

Dagopvang

Dagopvang is voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder.

Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Uw kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld kinderdagverblijf) of gastouder.

Gastouderopvang

Gastouderopvang is een vorm van kinderopvang. In de gastouderopvang wordt een kind opgevangen in een gezinssituatie door tussenkomst van een geregistreerd gastouderbureau. De gastouderopvang wordt verzorgd door een geregistreerde gastouder. De gastouder vangt hierbij maximaal 6 kinderen tegelijkertijd op. Een gastouder kan op het eigen adres kinderen opvangen of op het adres van (één van) de ouders. Gastouderopvang is vooral geschikt voor kleinschalige opvang van kinderen van 0 tot 4 jaar. Een aantal gastouders biedt ook opvang buiten schooltijden.

Peuteropvang

Op de peuteropvang is aandacht voor spelend leren met een voor- en vroegschoolse educatie (VVE) programma. Met een erkend VVE-programma worden eventuele taal- of ontwikkelingsproblemen aangepakt. Zo heeft uw kind straks een goede start op de basisschool. Sommige peuters hebben extra aandacht of hulp nodig bij hun (taal)ontwikkeling. Zij krijgen van het consultatiebureau een zogenoemde VVE-indicatie. Hiermee mogen zij extra  naar de peuteropvang. 

Wat moet ik doen?

Zoekt u een kinderopvangorganisatie, peuteropvang, gastouder of gastouderbureau in Cranendonck? Kijk dan in het Landelijke Register Kinderopvang(externe link) (selecteer Cranendonck). 

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) staat informatie over kinderopvangvoorzieningen zoals adresgegevens, inspectierapporten, het registratienummer en of er voorschoolse educatie wordt aangeboden. Ook vindt u in het LRK een samenvatting van het inspectierapport en of er is gehandhaafd. Zo ziet u snel informatie over de kwaliteit van uw opvangvoorziening.

Wat kost het?

Ouders die werken, studeren of een inburgeringscursus volgen, kunnen de kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst(externe link). Dit kan alleen als de opvang staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)(externe link)

Voor peuteropvang betalen alle ouders een eigen bijdrage. Hoeveel u zelf betaalt is afhankelijk van uw inkomen, of u werkt en of u voor uw kind een VVE-indicatie van het consultatiebureau heeft. Ook kunnen de tarieven per peuteropvang verschillen. Ga voor meer informatie over de kosten naar de peuteropvang. Zij kunnen voor u berekenen wat u zelf moet betalen. 

Controle kinderopvanglocaties

Het is belangrijk dat een kindercentrum, gastouderlocatie of peuterspeelzaal van goede kwaliteit is. Kinderopvanglocaties worden daarom ieder jaar gecontroleerd door een inspecteur van de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD). 

Een GGD-inspecteur komt onaangekondigd langs en controleert of:

  • uw pedagogische beleidsplan in de praktijk wordt nageleefd
  • er genoeg medewerkers(externe link)(externe link) aanwezig voor het aantal kinderen in de opvangaanwezig voor het aantal kinderen in de opvang
  • de groepen niet te groot zijn
  • elke medewerker een verklaring omtrent gedrag (VOG) heeft
  • elke medewerker de juiste diploma's heeft
  • er sprake is van een veilige en gezonde opvanglocatie

De inspecteur stelt ook vragen aan de oudercommissie. De GGD maakt van de inspectie een rapport op. Op de website van het LRK(externe link) kunt u de GGD-rapporten downloaden.

Klacht over organisatie in de kinderopvang

Als u als ouder een klacht hebt over een organisatie in de kinderopvang, gaat u eerst met uw klacht naar de organisatie zelf. Als u geen reactie krijgt of uw klacht wordt niet serieus genomen, dan kunt u binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang(externe link)

Hebt u als ouder een conflict met een organisatie in de kinderopvang? Dan kunt u uw klacht melden bij de Stichting Klachtencommissie Kinderopvang(externe link).