Wat is het?

De gemeente is eigenaar van diverse percelen landbouwgrond. Een deel van deze gronden verpacht de gemeente aan agrariërs op basis van geliberaliseerde pacht. Grond pachten kan alleen als u de grond wilt gebruiken voor bedrijfsmatige landbouw. 

Vanaf  15 april verpacht gemeente Cranendonck één blok landbouwgrond. Wie het hoogste bod uitbrengt kan de landbouwgrond pachten. Dit bod bestaat uit een bedrag in euro’s, maar ook uit duurzaamheidsmaatregelen die worden genomen. De verhoogde, fictieve waarde die de duurzaamheidsmaatregelen aan de grond geven, wordt bij het bod in euro’s opgeteld. De regels voor het verpachten van grond zijn eind 2021 vastgesteld in de nota: ‘Duurzame geliberaliseerde pacht 2022’.  

De inschrijfperiode start  8 maart 2024 en sluit op 4 april 2024 om 16.00 uur.

 

Hoe werkt het?

Pachtovereenkomst
De gemeente laat voor het betreffende blok door haar pachtbeheerder Arcadis Nederland B.V. een pachtovereenkomst opstellen die wordt ingeschreven bij de Grondkamer. Deze overeenkomst is een geliberaliseerde pachtovereenkomst van los land.

De pachtperiode loopt in beginsel van 15 april 2024 tot en met 31 december 2024.

Via onderstaande procedure kunt u zich inschrijven op de pacht van blok 24.

Voor het beschikbare blok geldt een verbod op het gebruik van glyfosaat houdende middelen.

Wat moet ik doen?

Inschrijving
Heeft u interesse in het beschikbare blok? Vul dan het inschrijfformulier volgens de onderstaande instructies in. Het gelddeel van uw bod moet minimaal € 900,- per hectare zijn. Het fictieve bedrag van de duurzaamheidsmaatregelen telt voor maximaal € 900,- mee.

Hoe lever ik mijn inschrijving aan?
Om u in te schrijven voor het blok moet u de juiste informatie aanleveren. Om uw inschrijving succesvol te laten verlopen volgt u de volgende stappen:

1.    Vul de maatregelentabel in, waarin u aangeeft welke duurzame maatregelen u op blok 24 gaat treffen. Tel de waarde van de maatregelen bij elkaar op om tot een totaalbedrag te komen. Bekijk het invulvoorbeeld van de maatregelentabel. Blok 24 valt binnen deelgebied 3.

2.    Vul het inschrijfformulier pacht in. Hierop geeft u ook aan welk geldbedrag u per hectare biedt en welk fictief bedrag u aan duurzaamheidsmaatregelen per hectare biedt.  Het fictieve bedrag komt overeen met het bedrag op de in stap 2 ingevulde maatregelentabel.

3.    Om de inschrijving af te ronden geeft u de gevraagde documenten op één van de onderstaande momenten, maar uiterlijk op 4 april 2024 16.00 uur in een gesloten envelop af aan mevrouw J. van der Loo-Peters. U kunt zich daarvoor melden bij de balie van het gemeentehuis.

De momenten waarop het inleveren van de envelop mogelijk is:

-       Woensdag 3 april 2024 tussen 10.00 en 11.00 uur;

-       Donderdag 4 april 2024 tussen 15.00 en 16.00 uur.

4.    In de envelop doet u de volgende zaken:

·         Het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier pacht

·         De ingevulde maatregelentabel

·         Een kopie van uw geldig legitimatiebewijs

·         Een kvk-uittreksel van uw agrarische onderneming.

Na overhandiging krijgt u een bewijs van ontvangst.

Inschrijvingen die te laat of onvolledig zijn worden niet in behandeling genomen.

Werkwijze gunning
Uw inschrijving is niet vrijblijvend. Wanneer u een inschrijfformulier indient, bent u bij gunning verplicht de pachtovereenkomst te ondertekenen. Op 8 april 2024 om 10.00 uur openen we de gesloten enveloppen met inschrijfformulieren tijdens een openbare bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats in de Budel-Schoot zaal in het gemeentehuis. Belangstellenden zijn van harte welkom daar bij aanwezig te zijn. Alle inschrijvers krijgen nadien schriftelijk bericht over hun persoonlijke uitkomst van de inschrijving.

Kosten

·         Bij gunning (en dus het aangaan van een overeenkomst) zijn onderstaande kosten voor rekening van de pachter: 50% van de op het perceel drukkende waterschapslasten;

·         Inschrijvingskosten van de overeenkomst bij de grondkamer voor 2024 (ter info, voor 2023 gold een tarief van € 144,- per contract).

Informatie


Voor meer informatie over de procedure kunt u op maandag, woensdag en donderdag tijdens kantooruren contact opnemen met mevrouw J. van der Loo-Peters via 0495-431 243 of j.vanderloo-peters@cranendonck.nl.

Inschrijfformulieren en informatie over het te verpachten blok, inschrijvingsvoorwaarden, maatregelentabel, voorbeeld modelovereenkomst en de algemene voorwaarden vindt onder het kopje “downloads”. Leest u liever de informatie op papier? U kunt alle stukken inzien op het gemeentehuis. U kunt hiervoor een afspraak maken met mevrouw J. van der Loo-Peters via bovenstaande contactgegevens.