Gevaarlijke stoffen

De gemeente is niet exact op de hoogte welke stoffen worden vervoerd. In wet- en regelgeving is vastgelegd welke gevaarlijke stoffen over het Nederlandse spoor vervoerd mogen worden. Wel is bij de gemeente bekend dat een aantal stoffen die vervoerd worden op het traject Budel – Weert, vallen onder het Basisnet. Dat is een landelijk netwerk voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Voor ieder traject waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd, is in de wet Basisnet een risicoplafond vastgesteld. Dat geldt ook voor het traject Budel – Weert.

Per kwartaal worden de realisatiecijfers van het vervoer van gevaarlijke stoffen gepubliceerd op de website van Infomil. Het traject Budel – Weert heeft hierin trajectnummer 320. Jaarlijks toetst het Ministerie van IenW of de risico’s binnen de risicoplafonds zijn gebleven.

Veiligheidsmaatregelen

Om de veiligheid te waarborgen, kent het spoor in Nederland strenge veiligheidsnormen en een veelheid aan maatregelen. Dit is vastgelegd in de spoorwegwet en de verdere uitwerkingen van deze wet. Dit zijn zowel normen en maatregelen voor de infrabeheerder (ProRail) als de gebruikers (vervoerders). Lees meer over de veiligheid van goederenvervoer op de website van Prorail.

Voorbeelden van veiligheidsmaatregelen op het traject Budel-Weert zijn onder meer dat treinen niet gelijktijdig van beiden kanten op het spoor rijden en dat de treinen niet harder dan 40 kilometer per uur rijden. De gemeente heeft ook extra vooraankondigingsborden geplaatst bij de spoorwegovergang bij de Heuvel.

Risico's

Het vervoer van gevaarlijke stoffen brengt risico's met zich mee. Om ongelukken te voorkomen moet het vervoer van gevaarlijke stoffen aan eisen voldoen. Er geldt nationale en internationale wet- en regelgeving voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Dit zorgt ervoor dat de kans op een ongeval en het vrijkomen van deze stoffen zo klein mogelijk is.

De regelgeving gaat onder andere over de eigenschappen van de gevaarlijke stof, het voertuig, de lading, de belading van het voertuig, de verpakking, de documentatie en kennis en opleiding van de betrokken personen. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) houdt toezicht op de uitvoering van deze wetten en regels. Net als de politie kan de ILT waar nodig handhaven.
Meer informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Vervoerder

Vervoerder Lineas rijdt er over het spoor tussen Hamont en Weert. Lineas is een internationaal actief vervoersbedrijf op het spoor en komt uit België. Op deze spoorlijn (Hamont - Budel - Weert) vervoert Lineas spoortransporten van en naar haar opdrachtgevers in Chemelot.

Aantal treinen

Prorail heeft eind december 2017 toestemming gegeven voor 10 treinbewegingen in de week. Lineas heeft aangegeven voorlopig op 6 treinbewegingen per week te blijven. Een treinbeweging is één trein die van A naar B rijdt. Als een vervoerder met meer treinen willen gaan rijden dan moet die hiervoor opnieuw toestemming aan Prorail vragen.