Wat is het?

Gemeenten verstrekken persoonsgegevens uit de Basisadministratie Personen (BRP). De verstrekking gebeurt niet zo maar en niet aan iedereen; het is aan strikte regels gebonden.

Hoe werkt het?

De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan:

  • particulieren
  • commerciële instellingen

Verplichte derden

Sommige instanties moeten voor de uitvoering van wettelijke taken verplicht gebruik maken van de juiste persoonsgegevens (verplichte derden). Het gaat bijvoorbeeld om advocaten en rechtbanken die voor bepaalde procedures gegevens nodig hebben.

Vrije derden

Er zijn ook instanties en personen waaraan de gemeente onder strenge voorwaarden gegevens kan verstrekken voor publieke doeleinden (vrije derden). In Cranendonck zijn deze instanties opgenomen in de verordening BRP persoonsgegevens. Het gaat om woningcorporaties en woningbouwverenigingen, buitenlandse EU-overheden binnen Nederland, pensioenfondsen en ziekenhuizen. Gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden verstrekt.

Aan alle andere instanties of personen worden in Cranendonck geen persoonsgegevens verstrekt.

Geheimhouding

In uitzonderlijke gevallen kan het nodig zijn dat uw gegevens ook niet worden verstrekt aan verplichte derden en vrije derden. In dat geval spreken we over geheimhouding. Als een verplichte derde uw persoonsgegevens bij de gemeente opvraagt, moet de gemeente een afweging maken tussen uw belangen en de belangen van de verzoeker. De gemeente kan besluiten om wel gegevens over u te verstrekken, maar moet dan vooraf om uw mening vragen. Als vrije derden gegevens vragen wijst de gemeente elk verzoek zonder meer af. Het is niet mogelijk om geheimhouding te vragen voor gegevensverstrekking aan overheidsinstellingen.

Bij geheimhouding geeft de gemeente uw gegevens alleen nog aan verplichte instanties. Zoals politie, justitie en de Belastingdienst.

Wat moet ik doen?

  • Vraag de geheimhouding van uw persoonsgegevens aan bij de gemeente.
  • U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens altijd weer stopzetten.

DigiD linkGeheimhouding aanvragen

 

Verhuizen naar een andere gemeente

Als u om geheimhouding hebt gevraagd en u verhuist daarna naar een andere gemeente, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen.

Wat heb ik nodig?

  • uw geldige identiteitsbewijs

Aanvullende informatie

U kunt een overzicht aanvragen van de instanties aan wie uw gegevens het afgelopen jaar zijn doorgegeven.