Wat is het?

Het college van burgemeester en wethouders maakt regelmatig (ontwerp)bestemmingsplannen bekend, die ter inzage komen te liggen. Dit gebeurt altijd op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening. Het nieuwe plan ligt gedurende een termijn van zes weken, ingaande op de dag na bekendmaken, ter inzage. Inzien kan bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. De plannen zijn digitaal te raadplegen op ruimtelijkeplannen.nl

Tijdens een bestemmingsplanprocedure zijn er meerdere inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden. In het overzicht ziet u de bestemmingsplannen die in procedure zijn en vindt u informatie over de inspraakmomenten of rechtsmogelijkheden die hierbij horen.

Ruimtelijke plannen

Overheid.nl 

Officiële bekendmakingen    

Hoe kunt u reageren?

Details onder het kopje 'hoe werkt het'

Voorontwerp bestemmingsplan

  
  

Na publicatie binnen 6 weken een inspraakreactie bij de gemeente (college van B&W)

DigiD linkInspraakreactie indienen

Ontwerp bestemmingsplan

  
  

Na publicatie en binnen 6 weken een zienswijze bij de gemeente (gemeenteraad)

DigiD linkZienswijze indienen

Ontwerp wijzigingsplan

  
  

Na publicatie en binnen 6 weken een zienswijze bij de gemeente (college van B&W)

DigiD linkZienswijze indienen

Vaststelling bestemmingsplan/wijzigingsplan

  
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan “Boschdijkdwarsstraat 16 en Bosch 59 te Budel”17 mei tot en met 27 juni 2024

Beroep en voorlopige voorziening bij de Raad van State.

Op de website van de RvS is een uitgebreide brochure beschikbaar.

   
   
   
Vaststelling voorbereidingsbesluit   
Voorbereidingsbesluit Laadpleinen29 september 2023 t/m 29 september 2024N.v.t.
   
Vaststelling beheersverordening  
Beheersverordening Buitengebied 202327 juli 2023 t/m 6 september 2023N.v.t.
Beheersverordening Buitengebied 2023 - De Branten 1-3 Soerendonk21 december 2023 t/m 31 januari 2024N.v.t.

 

Hoe werkt het: voorontwerp bestemmingsplan

Een bestemmingsplanprocedure begint met vooroverleg. Op basis van het plan vindt overleg plaats met andere betrokken organisaties, bijvoorbeeld de provincie of het Waterschap. Als dit overleg is afgerond, legt de gemeente het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage.Tegelijkertijd starten we het traject van de omgevingsdialoog op met bijvoorbeeld omwonenden of aangrenzende bedrijven. Soms wordt het voorontwerp overgeslagen en leggen we direct een ontwerp bestemmingsplan ter inzage.

Een voorontwerp bestemmingsplan wat ter inzage komt, kondigen we aan in HAC Weekblad, via onze nieuwsbrief en via de e-mail service van Overheid.nl. Het bestemmingsplan kunt u dan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis. In sommige gevallen vindt tijdens de inspraakprocedure een informatieavond plaats.

Door middel van een inspraakreactie kunt u uw mening over het plan kenbaar maken.

DigiD linkInspraakreactie indienen

Het college van B&W neemt een standpunt in ten aanzien van eventuele inspraakreacties. Dit kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan.

Hoe werkt het: ontwerp bestemmingsplan/wijzigingsplan

In de ontwerpfase wordt een ontwerpbestemmingsplan/wijzigingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in HAC Weekblad, via onze nieuwsbrief en via de e-mail service van Overheid.nl en in de Staatscourant. Het bestemmingsplan/wijzigingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis.

In deze periode van 6 weken kunt u door middel van een zienswijze uw mening over het plan kenbaar maken. 

DigiD linkZienswijze indienen

De gemeenteraad/het college van B&W neemt een standpunt in ten aanzien van eventuele zienswijzen. Dit kan leiden tot een aanpassing van het bestemmingsplan/wijzigingsplan. De gemeenteraad stelt in de volgende fase het bestemmingsplan vast.

Het werkt het: vastgesteld bestemmingsplan

Vervolgens besluit de gemeenteraad over de vaststelling van het bestemmingsplan. Daarbij wordt ook een standpunt ingenomen op de ingekomen zienswijzen. Het kan zijn dat door zienswijzen of om andere redenen het bestemmingsplan gewijzigd wordt. In dat geval wordt het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan wordt opnieuw voor 6 weken ter inzage gelegd. Dit wordt aangekondigd in de HAC Weekblad, de Staatscourant, via de e-mail service van Overheid.nl en via de gemeentelijke website.

Het bestemmingsplan kunt u inzien op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of bij de balie van het gemeentehuis.

Gedurende deze 6 weken kan een ieder tegen het besluit om het bestemmingsplan vast te stellen beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Alleen wanneer u eerder geen zienswijze hebt ingediend én u ook geen belanghebbende bent, is beroep instellen niet mogelijk. Als er sprake is van directe spoed, dan kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend.

Het bestemmingsplan treedt in werking op de dag nadat de beroepstermijn van 6 weken is afgelopen. Als er een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend, wordt de inwerkingtreding opgeschort totdat op het verzoek wordt beslist.