Wat is het?

Het komt voor dat inwoners of bedrijven eigen verhardingen willen aanbrengen op het grondgebied van de gemeente. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van de openbare ruimte, dus ook voor de bestrating die op eigen initiatief in de openbare ruimte is aangebracht. Zowel de grond als de bestrating blijft (of komt) in eigendom van de gemeente. Daarom bent u verplicht om het bestraten van gemeentegrond te melden.

Voorbeelden van dit soort bestrating zijn:

 • Het verharden van bestaande onverharde inritten
 • Het verharden van de bermen om extra parkeergelegenheid te creëren
 • Het verbreden van de bestaande verhardingen om de doorstroming van verkeer te verbeteren
 • Het verharden van onverharde wegen of half verharde wegen

Hoe werkt het?

Bij het aanpassen of opnieuw inrichten van de openbare ruimte zijn o.a. de onderstaande punten leidend:

 • De gemeente verricht als wegbeheerder het beheer en onderhoud.
 • De gemeente heeft het recht onveilige of ongewenste verhardingen aan te passen en of te laten verwijderen op kosten van de opdrachtgever/initiatiefnemer.
 • Heeft de gemeente geen toestemming verleend voor het aanbrengen of wijzigen van verhardingen? Dan kan de gemeente de bestaande toestand laten herstellen en de kosten hiervan doorberekenen aan de opdrachtgever en/of initiatiefnemer.
 • De gronden hebben bestemming ‘verkeer’ of ‘verkeersdoeleinden’ in het bestemmingsplan.
 • Wetgeving milieu
 • Borging afvoer regenwater en voorschriften Waterschap De Dommel

De volledige “Beleidsregels verhardingen in de openbare ruimte” vindt u bij de 'aanvullende informatie'.

Wat moet ik doen?

U doet een melding bij de gemeente. De gemeente bekijkt of uw aanvraag aan wet- en regelgeving en veiligheidseisen voldoet. Download hiervoor het formulier en stuur dat ingevuld per mail of per post op naar de gemeente. U vindt het formulier onder 'downloads'.

De gemeente draagt graag bij aan goede initiatieven. Soms zijn deze initiatieven immers ook voordelig voor de gemeente en de gemeenschap.

Wat heb ik nodig?

 • Situatieschets locatie
 • Inrichtingsvoorstel aanleggen of wijzigen verhardingen
 • Soort verhardingsmaterialen
 • Soort funderingsmaterialen
 • Eventuele kantopsluitingen en molgoten
 • Afwateringsplan

Wat kost het?

De kosten voor het aanbrengen of wijzigen van de verhardingen zijn voor rekening van de aanvrager en/of initiatiefnemer. Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de gemeente per situatie een gezamenlijke kostenverdeling bepalen.

Aanvullende informatie

De beleidsregels voor verhardingen in de openbare ruime kunt u nalezen op Overheid.nl.(externe link)

Aanleggen of aanpassen van inritten

Voor het aanleggen of aanpassen van een inrit zijn in de gemeente Cranendonck enkele voorwaarden opgesteld. Informatie hierover vindt u op de pagina "uitrit of inrit aanleggen".