Wat is het?

In een bestemmingsplan staat wat er mogelijk is op elk perceel binnen de gemeente. U kunt de bestemmingsplannen van de gemeente vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl(externe link). In de regels is opgenomen welke bestemming een perceel heeft en welke bebouwings- en gebruiksmogelijkheden hier gelden. Alle inwoners, bedrijven en de gemeente moeten zich aan dit plan houden. Het geeft iedereen rechtszekerheid. Hierdoor is het niet zomaar mogelijk om de bestemming of de regels te wijzigen.

Past uw wens niet binnen de mogelijkheden van het bestemmingsplan? Dan kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. De gemeente toetst of uw wens voldoet aan gemeentelijk (en provinciaal) beleid en maakt een ruimtelijke afweging. Als de gemeente het met u eens is en medewerking verleent, moet er een bestemmingsplanprocedure gestart worden.

Soms zijn er mogelijkheden om een ontwikkeling met een vergunning mogelijk te maken, bijvoorbeeld bij kleinere projecten. Daarvoor vraagt u een 'omgevingsvergunning strijdig gebruik' aan, waarmee tijd en geld wordt bespaard.

Wat moet ik doen?

U dient een principeverzoek in bij het college van B&W. De regiekamer beoordeelt uw verzoek en adviseert het college. Het college neemt een principe-standpunt in. U heeft dan een eerste indicatie wat de gemeente van uw wens vindt. Vervolgens dient u een formeel verzoek in bij de gemeenteraad. Dit is nodig om de bestemmingsplanprocedure te kunnen opstarten.

De gemeenteraad besluit vervolgens of zij bereid is medewerking te verlenen aan uw plan. Een positief besluit betekent dat de gemeenteraad medewerking wil verlenen, mits uw plan haalbaar blijkt te zijn. Hierbij gaat het er bijvoorbeeld om of uw plan in lijn is met (landelijk, provinciaal en) gemeentelijk beleid en uit onderzoeken (bijvoorbeeld flora en fauna, bodem en geluid) blijkt dat uw plan op die locatie gerealiseerd kan worden.

De gemeente Cranendonck vindt het belangrijk dat u al in een vroeg stadium een zogenaamd 'omgevingsgesprek' voert, waarin u omwonenden en/of omliggende bedrijven en andere organisaties betrekt bij uw plan.

Een adviseur kan u begeleiden bij het uitwerken en indienen van uw plan.

Wat kost het?

Aan het principeverzoek en het formeel verzoek zijn leges verbonden. Bij een positief besluit op het formeel verzoek betaalt u ook leges voor het beoordelen van de door u aangeleverde onderzoeken. Bij een negatief besluit ontvangt u een deel van de leges terug.

Als u een woning toevoegt betaalt u ook een bijdrage aan het 'Fonds Ruimtelijke Kwaliteit'. De hoogte van de actuele leges vindt u terug in de legesverordening.

Aanvullende informatie

Herziening van een bestemmingsplan

Als de gemeenteraad instemt om de herziening van het bestemmingsplan te starten zijn dit in hoofdlijn de stappen die worden gezet:

  1. U laat een voorontwerpbestemmingsplan opstellen. Hierin wordt uw plan beschreven en getoetst aan landelijk, provinciaal en gemeentelijk beleid. Ook laat u onderzoeken verrichten (bijvoorbeeld flora en fauna, bodem, geluid, evt. archeologie) die moeten aantonen dat uw plan op die locatie mogelijk is.
  2. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt voorgelegd aan de provincie, het waterschap en eventuele ander belanghebbende organisaties. Zij hebben zes weken de tijd om te reageren.
  3. Vervolgens worden eventuele reacties van vooroverlegpartners verwerkt in het ontwerpbestemmingsplan. Dit ontwerpbestemmingsplan wordt zes weken ter inzage gelegd. Eenieder mag een zienswijze indienen op het ontwerp. Deze worden verwerkt in het vast te stellen bestemmingsplan.
  4. De gemeente behandelt de zienswijzen. Binnen twaalf weken na de termijn voor het indienen van zienswijzen stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.
  5. Na vaststelling wordt het plan opnieuw zes weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
  6. Het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking (tenzij een voorlopige voorziening is aangevraagd).
  7. Als er geen beroep is ingesteld is het bestemmingsplan onherroepelijk op de dag na het eindigen van de beroepstermijn. Is er wel beroep ingesteld, dan is het plan onherroepelijk na de uitspraak van de Raad van State.

Als het vastgestelde plan is gewijzigd ten opzichte van het ontwerp, wordt er een stap tussen stap 4 en 5 gevoegd. De provincie heeft nu eerst zes weken de mogelijkheid om reactief op het gewijzigde gedeelte te reageren. Na deze termijn wordt het plan voor een ieder (inclusief de eventuele reactieve aanwijzingen van de provincie) ter inzage gelegd (zie stap 5).