De gemeente Cranendonck heeft beleid over wonen opgesteld. Hierin worden keuzes gemaakt over allerlei onderwerpen op het gebied van wonen. Bijvoorbeeld over locaties voor nieuwbouw, verdeling van woonruimte, doelgroepen en de rol van woningcorporaties.

Woonvisie 2018 – 2030

Onze woonvisie biedt een kader voor de verdere uitvoering van woningbouwplannen in de periode 2018-2030. De visie is samen met samenwerkingspartners en andere betrokkenen opgesteld. De belangrijkste ambities voor Cranendonck in de periode 2018-2030 zijn:

 • Gezond, passend en goed wonen voor alle inwoners in Cranendonck.
 • De bestaande woningvoorraad is uitgangspunt voor de visie. We willen deze voorraad verbeteren en aanpassen aan de vraag van de toekomst.
 • Woningen die worden toegevoegd moeten qua kwaliteit en duurzaamheid een aanvulling zijn op de woningvoorraad van de kernen of het buitengebied.

Lees de volledige Woonvisie 2018- 2030

Actualisatie woonvisie maart 2023

   Beleidsnota ‘Omdenken in Cranendonck’

  In deze nota is een aanzet gemaakt voor de actualisatie van de Woonvisie 2012-2022 en het bijbehorende woningbouwprogramma. Actualisatie is nodig door een veranderende vraag op de woningmarkt, vergrijzing en decentralisatie van de zorg. De woningmarkt blijft in beweging. Het is belangrijk om steeds opnieuw inzicht te krijgen in de vraag van onze inwoners en hier flexibel op te kunnen reageren. Dit doen we door samen met marktpartijen en corporaties te zoeken naar mogelijkheden. De nota helpt bij het stellen van prioriteiten en biedt de basis voor ons woningbouwprogramma.

  Lees de beleidsnota Omdenken in Cranendonck

  Woningbouwprogramma

  In het actuele woningbouwprogramma 2021 leest u meer over de ontwikkelingen op kortere termijn.