De gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard hebben de ambitie - met behoud van eigen identiteit en autonomie - een hoge kwaliteit van dienstverlening te bieden aan hun burgers, bedrijven en instellingen. Het niveau van dienstverlening moet daarbij in verhouding blijven staan tot de daaraan gerelateerde kosten.

Doel

Het doel van de A2-samenwerking is het behoud van kwaliteit, het borgen van de continuïteit, het verbeteren van de dienstverlening en het verminderen van de kwetsbaarheid bij de drie gemeenten. Op termijn zal deze krachtenbundeling efficiencyvoordelen brengen. Als relatief kleine ambtelijke organisaties is het (op onderdelen) lastig deze juiste balans tussen kwaliteit en kosten te bewaken. In combinatie met het besef van kwetsbaarheid van deze organisaties, hebben de gemeenten reeds in 2004 een convenant ondertekend met daarin de intentie tot samenwerking met elkaar.

Behouden autonomie

De gemeenten zijn er daarbij van overtuigd dat het proactief zoeken van de samenwerking, bijdraagt aan het behoud van bestuurlijke autonomie op lange termijn. Samenwerking betekent voor de gemeenten dan ook zeker geen opmaat tot een bestuurlijke herindeling, maar juist een versterking van de individuele bestuurskracht en identiteit van de afzonderlijke gemeenten. Wel zijn de drie gemeenten van mening dat in gezamenlijkheid een beter antwoord kan worden gegeven op de uitdagingen waarvoor gemeenten gesteld worden, zoals bezuinigingen, de decentralisaties en de ontwikkeling tot een participatiesamenleving met een terugtredende en faciliterende lokale overheid tot gevolg.

Individuele ambities

De autonomie van de individuele gemeenteraden staat daarbij niet ter discussie, hoewel gemeenten zich bewust zijn van het feit dat samenwerking betekent dat in de besluitvorming in tal van opzichten rekening met elkaar gehouden moet worden. Gemeenten kunnen echter ook in de samenwerking hun individuele ambities blijven realiseren. Het waarborgen van deze lokale autonomie en beleidsvrijheid heeft nadrukkelijk de aandacht van bestuur en ambtelijke organisatie. In de verdere uitwerking van de samenwerking krijgt dit aspect dan ook expliciet de aandacht.