Aanleiding en motivatie

De gemeente Cranendonck is voornemens om op de percelen:

 1. Objectnaam: MZ-01,
  locatie: Philipsweg t.h.v. El Pinar, Maarheeze, kadastraal bekend gemeente MHZ00, sectie B, nummer 1544 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 12 m2; en
 2. Objectnaam: SRDK-01,
  locatie: Praatsveld, Soerendonk, kadastraal bekend gemeente SRD00, sectie B, nummer 3222 (gedeeltelijk), perceelgrootte ca. 13 m2; en
 3. Objectnaam: SRDK-02,
  locatie: Gravenkasteel t.h.v. Kouwbergen, Soerendonk, kadastraal bekend gemeente MHZ00, sectie G, nummer 1332 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 12 m2; en
 4. Objectnaam: BDS-01,
  locatie: Parkeerterrein Parallelweg, Budel-Schoot, kadastraal bekend gemeente BDL02, sectie D, nummer 5911 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 32 m2; en
 5. Objectnaam: BDL-02,
  locatie: Randweg-Zuid t.h.v. Fabrieksstraat, Budel, kadastraal bekend gemeente BDL02, sectie L, nummer 1602 (gedeeltelijk), perceelgrootte: ca. 12 m2,

een recht van opstal te verlenen aan Delta Fiber Netwerk B.V. , ten behoeve van de realisatie van een glasvezelnetwerk. Naar het oordeel van de gemeente is Delta Fiber Netwerk B.V. redelijkerwijs als enige serieus gegadigde voor de vestiging van een recht van opstal op deze percelen gemeentegrond aan te merken. De motivatie en de criteria hiervoor zijn als volgt:

 • De gemeente acht het wenselijk dat een glasvezelnetwerk wordt aangelegd, omdat daarmee haar inwoners de (aanvullende) mogelijkheid krijgen om gebruik te maken van een hoogwaardige en snelle verbinding voor internet, televisie en telefonie.
 • Voor die aanleg is het nodig om meerdere zogenoemde Points of Presence (POP-stations) te plaatsen, die fungeren als verdeelstation waar vandaan de huishoudens worden aangesloten op het glasvezelnetwerk. 
 • Delta Fiber Netwerk B.V. heeft aantoonbaar ervaring met de aanleg van glasvezelnetwerken groter dan 5 kilometer.
 • Delta Fiber Netwerk B.V. heeft als enige partij een instemmingsaanvraag ingediend voor het tracé en één of meer onderhavige POP-stations voor de aanleg van een glasvezelnetwerk voor de kernen Budel-Dorplein, Budel-Schoot, Gastel, Soerendonk en enkele wijken van Budel en Maarheeze.
 • Delta Fiber Netwerk B.V. heeft eerder een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met de gemeente Cranendonck, met daarin afspraken over projectleges in relatie tot een kostendekkende begroting voor de gemeentelijke werkzaamheden, kwaliteitseisen voor de uitvoering en de wijze van toezicht.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de overeenkomst tot het vestigen van 5 rechten van opstal, namelijk Delta Fiber Netwerk B.V. De gemeente komt daarbij overigens een ruime mate van beleidsvrijheid toe.

Reageren

Kunt u zich niet verenigen met het bovengenoemde voornemen omdat u van mening bent dat u ook als serieus gegadigde in aanmerking komt voor deze voorgenomen transactie? Dan kunt u binnen twintig (20) werkdagen na deze publicatie middels een kort geding tegen dit voornemen aanhangig maken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant. Wanneer u een kort geding start tegen de gemeente moet u de gemeente direct op de hoogte brengen. Dat doet u door de dagvaarding op het adres van de gemeente te laten overhandigen (betekenen): Capucijnerplein 1, 6021 CA Budel. 

De termijn van 20 werkdagen na publicatie geldt als een vervaltermijn. Als binnen de gemelde termijn geen gebruik wordt gemaakt van genoemde mogelijkheid, dan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente hanteert deze handelswijze om rechtszekerheid te creëren, zodat zij na het verstrijken van de genoemde termijn van 20 werkdagen en nadat de voorzieningenrechter in kort geding heeft kunnen oordelen dat géén sprake is van een andere serieuze gegadigde, één op één kan contracteren zoals voorgenomen.

Nadere inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de projectleider glasvezel Paul Nagtegaal via telefoonnummer 140495 of per e-mail: glasvezel@cranendonck.nl.

Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).