Wat is het?

Wanneer u vermoedt dat regels van de gemeente niet worden nageleefd, kunt u een verzoek tot handhaving doen. U vraagt dan de gemeente om hierover een beslissing te nemen. De gemeente kan besluiten om handhavend op te treden, maar kan ook van handhaving afzien of gedogen. Bij gedogen blijft de situatie die eigenlijk niet mag toch in stand. Dit kan alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Tegen het besluit van de gemeente kunt u bezwaar en beroep instellen.

Hoe werkt het?

U kunt altijd een handhavingsverzoek indienen. Het is wel belangrijk dat u het verzoek bij de juiste overheidsinstantie indient. Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een "beginselplicht tot handhaven". De gemeente ziet niet alles en kan niet alles controleren. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om verder onderzoek te doen en een beslissing te nemen.

Bent u belanghebbende?

U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman bouwt zonder vergunning of als de fabriek in de buurt stankoverlast of geluidsoverlast geeft. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.

Niet anoniem

Een anoniem verzoek om handhaving nemen we niet in behandeling. Bij een anoniem verzoek kunnen wij namelijk niet vaststellen of u een belanghebbende bent. Tijdens de behandeling van uw verzoek wegen wij uw belangen af tegen het algemeen belang en tegen de belangen van degene op wie het handhavingsverzoek betrekking heeft. Wij kunnen niet voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

Wat moet ik doen?

Dien ik een klacht of handhavingsverzoek in?

Meldingen of klachten over uw woon- of leefomgeving geeft u als een melding door. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verkeersonveilige situatie, overhangend groen, een verzakte stoep of een kapot speeltoestel etc. De gemeente beslist wat er met de melding gebeurt.

Melding doorgeven

Wilt u een overtreding van regels melden waar u als belanghebbende last van heeft? Dan vult u het handhavingsverzoek in.

Indienen handhavingsverzoek