’s-Hertogenbosch, 9 maart 2023 – Provincie Noord-Brabant, 56 gemeenten en 38 woningcorporaties hebben samen met minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening hun handtekening gezet onder de regionale woondeals. Daarmee zetten deze partijen de schouders onder de grote opgave voor Brabant om tot 2030 ruim 130.000 woningen te bouwen in de provincie.

In deze vier regionale woondeals is vastgelegd hoe iedere regio en gemeente een evenredig aandeel van de wonen-opgaven realiseert. Dus concreet welke woningbouwaantallen met daarin de verplichting dat 30% van de woningen een sociale huurwoning dient te zijn en tweederde moet vallen onder het zogenoemde betaalbare segment. Dit betekent dat het een sociale huurwoning, een vrije sector huurwoning tot 1.000 euro per maand of een koopwoning tot een prijsgrens van 355.000 euro is.

Wethouder Karel Boonen (Wonen) van gemeente Cranendonck:
“Deze afspraken betekenen dat er in Cranendonck meer betaalbare woningen komen voor starters, ouderen en voor mensen met een smalle beurs. Daar moeten we echt een inhaalslag maken. Het gaat hierbij om minimaal 515 woningen die tot 2030 worden gerealiseerd. Ik reken hierbij vooral op de woningcorporaties.”

De verdere uitvoering van de Brabantse woondeals betekent naast een intensievere samenwerking tussen Rijk, provincie, gemeenten en woningcorporaties, ook een versterking van de samenwerking met relevante maatschappelijke en marktpartijen. Via regionale versnellingstafels worden hun expertise en denkkracht benut om de woningbouw te versnellen door onder andere het stellen van prioriteiten, benutten van (samenwerkings-) kansen en oplossingen te zoeken voor knelpunten. De recent bekendgemaakte natuurdoelanalyses van de Natura2000-gebieden in Brabant, met als gevolg daarvan een beperking van te verlenen vergunningen, maakte de noodzaak tot samenwerking alleen maar groter om vertraging van de woningbouw te voorkomen.

Minister Hugo de Jonge:

“In Brabant tekenen we vier regionale woondeals, goed voor de bouw van 130.600 woningen tot en met 2030. Een grote ambitie die dankzij de betrokkenheid van gemeenten, corporaties en marktpartijen haalbaar is. Met deze woningen houden we de dorpen en steden in Brabant leefbaar.”

Download hier het hele bericht