Werkplaatsen van de toekomst #EconomischCranendonck

Werkplaatsen van de toekomst #EconomischCranendonck


Actieprogramma's Parkmanagement Cranendonck ter inzage!

De globale actieprogramma’s voor Parkmanagement Cranendonck liggen ter inzage!

In zeven bijeenkomsten hebben ruim 150 ondernemers en experts van de bedrijventerreinen, centra en het buitengebied van Cranendonck de koppen bij elkaar gestoken. De input uit deze bijeenkomsten bracht in beeld wat er op onze verschillende bedrijventerreinen, het buitengebied en in de centra mag gebeuren om de stempel van toekomstbestendige werklocaties te kunnen dragen. De output uit de bijeenkomsten vormt de basis voor de globale actieprogramma’s (uitgewerkt per werklocatie).

Waarom parkmanagement?

Parkmanagement is geïdentificeerd als een belangrijke mogelijkheid om het ondernemersklimaat te verbeteren en samenwerking tussen ondernemers onderling en met de gemeente te versterken.

Het wordt voor het ondernemersklimaat steeds belangrijker dat het lokale ondernemerschap goed georganiseerd is. Bedrijven staan in toenemende mate voor de opgave om samen met de gemeente een verantwoordelijkheid te dragen voor veiligheid, huisvesting en bereikbaarheid, duurzaamheid en werkgelegenheid. Deze zaken kunnen op een bedrijventerrein opgepakt worden door een parkmanagementorganisatie. Bedrijven in de centra en het buitengebied hebben mogelijk andere opgaves dan op bedrijventerreinen, het kan interessant zijn om naast het bestaande centrummanagement en het op te richten parkmanagement ook het buitengebied te organiseren.

De globale actieprogramma’s inzien

Van 24 januari tot en met 3 februari liggen de globale actieprogramma’s (in concept) ter inzage. Inzien kan bij de receptie van het gemeentehuis, Capucijnerplein 1 te Budel. Tevens zijn de actieprogramma’s te raadplegen via de website van de gemeente Cranendonck (zie hieronder). Ondernemers en vastgoedeigenaren kunnen hun input en feedback geven via het e-mailadres ondernemen@cranendonck.nl. Samen werken we aan een zo krachtig economisch Cranendonck.

De ingebrachte reacties worden meegenomen bij het opstellen van de definitieve globale actieprogramma’s die ter besluitvorming worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

 

De aftrap: brainstormsessies en workshops "Werkplaatsen van de toekomst"

Om het nut en de noodzaak van parkmanagement inzichtelijk te krijgen, vonden in het voorjaar van 2018 een zevental gebiedsafhankelijke bijeenkomsten plaats rondom het hoofdthema "Werkplaatsen van de toekomst". Hierbij stond de vraag centraal wat de verschillende werkgebieden in Cranendonck nodig hebben om toekomstbestendig te zijn. Belangrijke input en inzicht in de behoefte(n) van ondernemers om tot een bepaalde vorm van samenwerking te komen werd opgehaald.

In zeven bijeenkomsten hebben ruim 150 ondernemers en experts van de bedrijventerreinen, centra en het buitengebied van Cranendonck de koppen bij elkaar gestoken. Samen om tafel, luisteren naar elkaars ervaringen en achterliggende motivaties. Wat speelt er op de Cranendonckse bedrijventerreinen, nu en in de toekomst? Hoe vinden we elkaar en welke voordelen kan samenwerking ons bieden?

Per werklocatie was er aandacht voor vier thema’s:

Praatplaten

Alle input is per werkplaats verwerkt en hieronder terug te vinden.

Centrum Budel

Centrum Maarheeze

Bedrijventerrein Rondven-Den Engelsman

Bedrijventerrein Airpark-Fabrieksstraat

Bedrijventerrein Meemortel

Bedrijventerrein Molenheide

Buitengebied Cranendonck


Het vervolg: trends- en feitenanalyse

De bijeenkomsten in het voorjaar van 2018 leverden veel bruikbare informatie op. Vervolgens werkten we per werkplaats aan een verdere ruimtelijke inventarisatie, trends- en feitenanalyse. Feiten die per werkplaats onder andere in beeld zijn gebracht, zijn de volgende: het aantal incidenten, gezamenlijke voorzieningen, werkgelegenheid, openbare ruimte, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid. Voorbeelden van trends die worden genoemd zijn: technologische innovaties, vervaging onderscheid tussen woon- en werkuren, circulaire economie en duurzaamheid, multimodaliteit, campusvorming. Het resultaat van de trends- en feitenanalyse is hieronder terug te vinden.

Centra

Bedrijventerreinen

Buitengebied


Globale actieprogramma's als resultaat

Vervolgens bekeken we op welke wijze de input, de feiten en de trends samen komen op onze bedrijventerreinen. Welke ruimtelijke impact hebben eventuele uitwerkingen? Wat is er organisatorisch nodig om tot actie over te gaan? En welke acties krijgen prioriteit?

Alle input verwerkten we in een globaal actieprogramma dat zowel ruimtelijk, financieel als organisatorisch acties weergeeft per werkplaats. De actieprogramma's geven inzicht in de mogelijke maatregelen per werkgebied op korte, middellange en lange termijn en wie hiervoor (hoofd) verantwoordelijk is. Deze programma's zijn de onderlegger voor de opzet van de organisatie van parkmanagement. Hierbij spelen we duidelijk in op de trends van nu en in de toekomst en sturen we op een hogere ruimtelijke kwaliteit en levensbestendigheid.

De globale actieprogramma's (in concept) zijn per werkplaats verwerkt en hieronder te raadplegen.

Centrum Budel

Centrum Maarheeze

Bedrijventerrein Rondven-Den Engelsman

Bedrijventerrein Airpark-Fabrieksstraat

Bedrijventerrein Meemortel

Bedrijventerrein Molenheide

Buitengebied Cranendonck