Ondernemersfonds Cranendonck #Bedrijveninvesteringszone

Ondernemersfonds Cranendonck #Bedrijveninvesteringszone

Ondernemersfonds Cranendonck: Parkmanagement 

Parkmanagement is een belangrijk speerpunt uit de visie "Economisch Cranendonck". In het raadsprogramma “Samen Doen” is opgenomen dat het realiseren van het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van de bestaande bedrijventerreinen, prioriteit heeft. Deze doelstelling is haalbaar via parkmanagement. 

Waarom een Ondernemersfonds?

Parkmanagement is geïdentificeerd als een belangrijke mogelijkheid om het ondernemersklimaat te verbeteren en samenwerking tussen ondernemers onderling en met de gemeente te versterken. Het wordt voor het ondernemersklimaat steeds belangrijker dat het lokale ondernemerschap goed georganiseerd is. Bedrijven staan in toenemende mate voor de opgave om samen met de gemeente een verantwoordelijkheid te dragen voor veiligheid, huisvesting en bereikbaarheid, duurzaamheid en werkgelegenheid. Deze zaken kunnen op een bedrijventerrein opgepakt worden door een Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds is dus in beeld gekomen als een mogelijke oplossing voor een serie gebiedsgebonden en gemeentebrede ambities die in Cranendonck spelen.

Middels een Ondernemersfonds komt er geld beschikbaar waarmee oplossingen voor gezamenlijke knelpunten en activiteiten bekostigd kunnen worden. Misschien nog wel belangrijker: er ontstaat een structuur waarin ondernemers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen bedrijventerrein en er ook invloed op kunnen uitoefenen. Het bedrijventerrein heeft dan een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers, gemeente en andere spelers en krijgt daarmee een gezicht.

Terugblik

In mei 2017 startten de gesprekken met het bestuur van het Ondernemerscontact Cranendonck (OCC) over parkmanagement. Uit de gevoerde gesprekken spraken ondernemers de voorkeur uit om eerst inzicht te krijgen in de nut en noodzaak van een gezamenlijk optrekken en een gezamenlijke investering. Om de nut en noodzaak inzichtelijk te krijgen vonden in het voorjaar van 2018 gebiedsafhankelijke bijeenkomsten plaats. De volgende vraag stond in deze bijeenkomsten centraal: ‘Wat hebben de verschillende werkgebieden in Cranendonck nodig om toekomstbestendig te zijn?'

Via presentaties over ondermijning en veiligheid en de dialoog rondom onderstaande thema’s, kregen we een goed beeld wat ondernemers ervaren en wat zij verwachten van een toekomstbestendige werkomgeving. Behoeften soms heel specifiek voor een bepaald gebied, maar ook wensen die voor ondernemers in onze gehele gemeente gelden. Belangrijke input rondom de nut en noodzaak van parkmanagement werd opgehaald.

In totaal spraken we met bijna 150 ondernemers en werd duidelijk dat parkmanagement een toegevoegde waarde kan zijn voor Cranendonck. Samen met experts en ondernemers zijn er per werkgebied ruimtelijke inventarisaties, feiten- en trendanalyses en concept actieplannen opgesteld. Deze actieplannen zijn vervolgens de grondslag voor de opstart van parkmanagement.

Thema's

Veiligheid - Aandacht voor criminaliteit, behoud en verbeteren van de kwaliteit van het terrein en de omgeving, positieve sociale controle en samenwerking.

Huisvesting & bereikbaarheid - Aandacht voor samenstelling industriële bedrijvigheid, economische afhankelijkheid, mogelijkheden voor starters en doorstromers en multimodale bereikbaarheid. Wat is er, hoe versterken we de economische ontwikkeling en wat is er komende jaren nodig?

Duurzaamheid - Het klimaat verandert, als ondernemer is het verstandig daar op in te spelen. Anticiperen en voorbereid zijn, maatregelen nemen om een steentje bij te dragen en in kaart brengen wat er speelt en nodig is.

Werkgelegenheid - Een aantrekkelijk bedrijf in een aantrekkelijke omgeving vindt gemakkelijker gekwalificeerde medewerkers. Wat heeft uw bedrijf nodig? Nu en in de komende jaren?

Actieplannen als resultaat

Alle input verwerkten we in een actieplan dat zowel ruimtelijk, financieel als organisatorisch acties weergeeft per werkplaats. De actieplannen geven inzicht in de mogelijke maatregelen per werkgebied op korte, middellange en lange termijn en wie hiervoor (hoofd)verantwoordelijk is. Deze actieplannen zijn de onderlegger voor de opzet van de organisatie van parkmanagement. Hierbij spelen we duidelijk in op de trends van nu en in de toekomst en sturen we op een hogere ruimtelijke kwaliteit en levensbestendigheid.

De actieplannen voor de bedrijventerreinen Rondven, Den Engelsman en Meemortel zijn hieronder te raadplegen:

Bedrijventerrein Rondven

Bedrijventerrein Den Engelsman

Bedrijventerrein Meemortel


Waar staan we nu: Bedrijveninvesteringszone (BIZ) bedrijventerreinen Rondven-Den Engelsman en Meemortel

Cranendonck staat voor een fundamentele keuze. Doorzetten van het generieke model of overstappen op een gebiedsspecifiek model. Een aantal ondernemers hebben het initiatief genomen om te komen tot een Ondernemersfonds Cranendonck voor de bedrijventerreinen Meemortel en Rondven-Den Engelsman. Het plan is om via deze twee bedrijventerreinen te starten met het opzetten van parkmanagement. Later kunnen op basis van de ervaringen ook andere bedrijventerreinen aansluiten.

Voor bedrijventerreinen Meemortel en Rondven-Den Engelsman zien wij het Ondernemersfonds Cranendonck als een oplossing die nodig om een zeker continuïteit te waarborgen, structuur te bieden, professionalisering mogelijk te maken en vooral om trots te zijn op onze bedrijventerreinen!

Om meer duidelijkheid te geven over de structuur en de plannen zijn er op 7 oktober 2019 informatiebijeenkomsten gehouden over het activiteitenplan, de structuur, financiering en draagvlakmeting. De presentaties van het Rondven-Den Engelsman en de Meemortel zijn hieronder te raadplegen.

Uitnodiging informatieavond 7 oktober 2019

Presentatie Rondven-Den Engelsman

Presentatie Meemortel


Stemming Bedrijveninvesteringszone bedrijventerreinen Cranendonck

Van 8 t/m 23 oktober 2019 kunnen eigenaren en gebruikers van onroerend goed zich voor of tegen de invoering van een BIZ voor de bedrijventerreinen Meemortel en Rondven-Den Engelsman uitspreken, door middel van een stemming. Met behulp van een BIZ zouden alle ondernemers en vastgoedeigenaren dan voor een periode van 3 jaar, jaarlijks een financiële bijdrage leveren.

Stemmen kan op een van de volgende manieren:

1. Inleveren in stemlokaal De Borgh op 22 oktober van 17.00 - 20.00 uur. Hierbij dient het getekende stembiljet tezamen met een kopie van geldig ID bewijs in bijbehorende antwoordenvelop ingeleverd te worden;

2. Opsturen stembiljet naar gemeente. Het getekende stembiljet tezamen met een kopie van geldig ID bewijs in bijbehorende antwoordenvelop op te sturen naar gemeente Cranendonck. De stembiljetten dienen uiterlijk op woensdag 23 oktober 2019 om 17.00 uur door de gemeente te zijn ontvangen;

3. Afgeven stembiljet op gemeentehuis. Het getekende stembiljet tezamen met een kopie van geldig ID bewijs in bijbehorende antwoordenvelop af te geven aan de balie van gemeente Cranendonck. De stembiljetten dienen uiterlijk op woensdag 23 oktober 2019 om 17.00 uur bij het gemeentehuis in Cranendonck binnen te zijn.

Let op: Je krijgt als eigenaar en/of gebruiker per WOZ-object een stembiljet. Het kan dus zijn dat je meerdere stembiljetten op hetzelfde adres ontvangt.

Documentatie

Hieronder zijn diverse documenten te raadplegen voor meer informatie.

Brief bij stempakket

Gebiedsafbakening BIZ Rondven-Den Engelsman

Gebiedsafbakening BIZ Meemortel

Stemprotocol


Planning - besluitvorming invoering BIZ

Op 18 oktober zal er een tussentijdse telling plaatsvinden voor de draagvlakmeting. Op 25 oktober 2019 zal notaris op de Laak het proces-verbaal opmaken voor de draagvlakmeting die heeft plaatsgevonden. Mocht de draagvlakmeting worden behaald, zal 17 december de invoering van een BIZ voor de bedrijventerreinen Meemortel en Rondven-Den Engelsman ter besluitvorming worden voorgelegd aan de raad.

De gemeente maakt de uiteindelijke uitslag bekend door publicatie op de gemeentelijke communicatiekanalen (via sociale media, website en de Grenskoerier).

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de BIZ-procedure, kun je hiervoor contact opnemen met ondernemen@cranendonck.nl.

Voor inhoudelijk vragen over de actieplannen kun je contact opnemen met één van de initiatiefnemers uit de stuurgroep: John Vlassak en Jan-Pieter Broos voor de Meemortel (john.vlassak@vlassak.nl/ jp.broos@bbec.nl) en Bob de Beijer voor Rondven-Den Engelsman (bob@qblinds.nl).

We houden je middels deze pagina op de hoogte van de ontwikkelingen!