In verband met het coronavirus zijn er een aantal wijzigingen in onze dienstverlening

Voor u en onze veiligheid volgen ook wij de RIVM-richtlijnen op in de strijd tegen corona. Dit doen we door persoonlijk contact op het gemeentehuis zo veel mogelijk te beperken. Er gelden daarom aangepaste openingstijden. Alleen afspraken die noodzakelijk zijn, gaan door en er is geen vrije inloop. 

Mondkapje

Als u op afspraak het gemeentehuis bezoekt, moet u een mondkapje dragen.

Online regelen

Misschien kunt u uw vraag ook online regelen en is een afspraak niet nodig. Kijk op de homepage bij 'Online regelen'. Of typ wat u zoekt in het zoekveld en kijk op de informatiepagina of u dit online kunt regelen. 

Sluit venster

Ondernemersfonds Cranendonck #Bedrijveninvesteringszone

Ondernemersfonds Cranendonck #Bedrijveninvesteringszone

Update: Lees hieronder alles over de uitslag van de draagvlakmeting!


Ondernemersfonds Cranendonck: Parkmanagement 

Parkmanagement is een belangrijk speerpunt uit de visie "Economisch Cranendonck". In het raadsprogramma “Samen Doen” is opgenomen dat het realiseren van het toekomstbestendig en aantrekkelijk maken van de bestaande bedrijventerreinen, prioriteit heeft. Deze doelstelling is haalbaar via parkmanagement. 

Waarom een Ondernemersfonds?

Parkmanagement is geïdentificeerd als een belangrijke mogelijkheid om het ondernemersklimaat te verbeteren en samenwerking tussen ondernemers onderling en met de gemeente te versterken. Het wordt voor het ondernemersklimaat steeds belangrijker dat het lokale ondernemerschap goed georganiseerd is. Bedrijven staan in toenemende mate voor de opgave om samen met de gemeente een verantwoordelijkheid te dragen voor veiligheid, huisvesting en bereikbaarheid, duurzaamheid en werkgelegenheid. Deze zaken kunnen op een bedrijventerrein opgepakt worden door een Ondernemersfonds. Het Ondernemersfonds is dus in beeld gekomen als een mogelijke oplossing voor een serie gebiedsgebonden en gemeentebrede ambities die in Cranendonck spelen.

Middels een Ondernemersfonds komt er geld beschikbaar waarmee oplossingen voor gezamenlijke knelpunten en activiteiten bekostigd kunnen worden. Misschien nog wel belangrijker: er ontstaat een structuur waarin ondernemers zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen bedrijventerrein en er ook invloed op kunnen uitoefenen. Het bedrijventerrein heeft dan een duidelijk aanspreekpunt voor ondernemers, gemeente en andere spelers en krijgt daarmee een gezicht.

Terugblik

In mei 2017 startten de gesprekken met het bestuur van het Ondernemerscontact Cranendonck (OCC) over parkmanagement. Uit de gevoerde gesprekken spraken ondernemers de voorkeur uit om eerst inzicht te krijgen in de nut en noodzaak van een gezamenlijk optrekken en een gezamenlijke investering. Om de nut en noodzaak inzichtelijk te krijgen vonden in het voorjaar van 2018 gebiedsafhankelijke bijeenkomsten plaats. De volgende vraag stond in deze bijeenkomsten centraal: ‘Wat hebben de verschillende werkgebieden in Cranendonck nodig om toekomstbestendig te zijn?'

Via presentaties over ondermijning en veiligheid en de dialoog rondom onderstaande thema’s, kregen we een goed beeld wat ondernemers ervaren en wat zij verwachten van een toekomstbestendige werkomgeving. Behoeften soms heel specifiek voor een bepaald gebied, maar ook wensen die voor ondernemers in onze gehele gemeente gelden. Belangrijke input rondom de nut en noodzaak van parkmanagement werd opgehaald.

In totaal spraken we met bijna 150 ondernemers en werd duidelijk dat parkmanagement een toegevoegde waarde kan zijn voor Cranendonck. Samen met experts en ondernemers zijn er per werkgebied ruimtelijke inventarisaties, feiten- en trendanalyses en concept actieplannen opgesteld. Deze actieplannen zijn vervolgens de grondslag voor de opstart van parkmanagement.

Thema's

Veiligheid - Aandacht voor criminaliteit, behoud en verbeteren van de kwaliteit van het terrein en de omgeving, positieve sociale controle en samenwerking.

Huisvesting & bereikbaarheid - Aandacht voor samenstelling industriële bedrijvigheid, economische afhankelijkheid, mogelijkheden voor starters en doorstromers en multimodale bereikbaarheid. Wat is er, hoe versterken we de economische ontwikkeling en wat is er komende jaren nodig?

Duurzaamheid - Het klimaat verandert, als ondernemer is het verstandig daar op in te spelen. Anticiperen en voorbereid zijn, maatregelen nemen om een steentje bij te dragen en in kaart brengen wat er speelt en nodig is.

Werkgelegenheid - Een aantrekkelijk bedrijf in een aantrekkelijke omgeving vindt gemakkelijker gekwalificeerde medewerkers. Wat heeft uw bedrijf nodig? Nu en in de komende jaren?

Actieplannen als resultaat

Alle input verwerkten we in een actieplan dat zowel ruimtelijk, financieel als organisatorisch acties weergeeft per werkplaats. De actieplannen geven inzicht in de mogelijke maatregelen per werkgebied op korte, middellange en lange termijn en wie hiervoor (hoofd)verantwoordelijk is. Deze actieplannen zijn de onderlegger voor de opzet van de organisatie van parkmanagement. Hierbij spelen we duidelijk in op de trends van nu en in de toekomst en sturen we op een hogere ruimtelijke kwaliteit en levensbestendigheid.

De actieplannen voor de bedrijventerreinen Rondven, Den Engelsman en Meemortel zijn hieronder te raadplegen:

Bedrijventerrein Rondven

Bedrijventerrein Den Engelsman

Bedrijventerrein Meemortel


Waar staan we nu: Bedrijveninvesteringszone (BIZ) bedrijventerreinen Rondven-Den Engelsman en Meemortel

Cranendonck staat voor een fundamentele keuze. Doorzetten van het generieke model of overstappen op een gebiedsspecifiek model. Een aantal ondernemers hebben het initiatief genomen om te komen tot een Ondernemersfonds Cranendonck voor de bedrijventerreinen Meemortel en Rondven-Den Engelsman. Het plan is om via deze twee bedrijventerreinen te starten met het opzetten van parkmanagement. Later kunnen op basis van de ervaringen ook andere bedrijventerreinen aansluiten.

Voor bedrijventerreinen Meemortel en Rondven-Den Engelsman zien wij het Ondernemersfonds Cranendonck als een oplossing die nodig om een zeker continuïteit te waarborgen, structuur te bieden, professionalisering mogelijk te maken en vooral om trots te zijn op onze bedrijventerreinen!

Om meer duidelijkheid te geven over de structuur en de plannen zijn er op 7 oktober 2019 informatiebijeenkomsten gehouden over het activiteitenplan, de structuur, financiering en draagvlakmeting. De presentaties van het Rondven-Den Engelsman en de Meemortel zijn hieronder te raadplegen.

Uitnodiging informatieavond 7 oktober 2019

Presentatie Rondven-Den Engelsman

Presentatie Meemortel


Stemming Bedrijveninvesteringszone bedrijventerreinen Cranendonck

Van 8 t/m 23 oktober 2019 konden eigenaren en gebruikers van onroerend goed zich voor of tegen de invoering van een BIZ voor de bedrijventerreinen Meemortel en Rondven-Den Engelsman uitspreken, door middel van een stemming. Met behulp van een BIZ zouden alle ondernemers en vastgoedeigenaren dan voor een periode van 3 jaar, jaarlijks een financiële bijdrage leveren.

Documentatie

Hieronder zijn diverse documenten te raadplegen voor meer informatie.

Brief bij stempakket

Gebiedsafbakening BIZ Rondven-Den Engelsman

Gebiedsafbakening BIZ Meemortel

Stemprotocol


Resultaten draagvlakmeting

Op 8 oktober is de formele draagvlakmeting onder de stemgerechtigden gestart en op 24 oktober zijn de stemenveloppen door de notaris geopend. Een BI-zonde wordt ingesteld als er sprake is van voldoende steun. Notaris op de Laak verklaart dat niet aan de wettelijke vereisten wordt voldaan voor bedrijventerrein de Meemortel en bedrijventerrein Rondven-Den Engelsman.

Bij de BI-zone is sprake van voldoende steun doordat aan de volgende vereisten is voldaan:

 1. Inleveren geldige stemmen
  1a. >= 50% van de eigenaren moet een geldig stembiljet inleveren
  1b. >=50% van de gebruikers moet een geldig stembiljet inleveren
 2. Stemwaarde
  2a. van de >=50% geldige stemmen van de gebruikers moet >50% voor zijn
  2b. van de >=50% geldige stemmen van de eigenaren moet >50% voor zijn
 3. Voorstemmers vertegenwoordigen meer WOZ-waarde dan de tegenstemmers

Betreffende bedrijventerrein Rondven-Den Engelsman: van de in totaal honderdeenentwintig (121) stemgerechtigde eigenaren, hebben tweeënvijftig (52) stemgerechtigden een geldige stem uitgebracht. Dit betreft drie en veertig procent (43 %) waardoor niet aan de wettelijk vereiste voorwaarden is voldaan. Van de in totaal een honderd vijftien (115) stemgerechtigde gebruikers hebben twintig (20) stemgerechtigden een geldige stem uitgebracht. Dit betreft zeventien vier/tiende procent (17,4 %) waardoor niet aan de wettelijk vereiste voorwaarden is voldaan.

Conclusie: Er is niet voldoende steun en niet aan de wettelijk vereiste voorwaarden voldaan.

Betreffende bedrijventerrein de Meemortel: van de in totaal drie en zeventig (73) stemgerechtigde eigenaren hebben een en veertig (41) stemgerechtigden een geldige stem uitgebracht, dit betreft zes en vijftig twee/tiende procent (56,2 %). Van de in totaal een en veertig (41) geldig uitgebrachte stemmen hebben twee en dertig (32) stemgerechtigden voor de invoering van de Bedrijfsinvesteringszone gestemd en negen (9) stemgerechtigden tegen de invoering van de Bedrijfsinvesteringszone gestemd. Dit betreft respectievelijk acht en zeventig procent (78 %) en twee en twintig procent (22 %). Van de totaal geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen de stemmen voor de invoering van de Bedrijfsinvesteringszone een totale WOZ-waarde van tien miljoen zeven honderd vijf en zeventig duizend euro (€ 10.775.000,00) en vertegenwoordigen de stemmen tegen de invoering van de Bedrijfsinvesteringszone een totale WOZ-waarde van drie miljoen acht honderd twee duizend euro (€ 3.802.000,00). Dit betekent dat aan alle wettelijke vereiste voorwaarden is voldaan. Van de in totaal zeventig (70) stemgerechtigde gebruikers hebben dertig (30) stemgerechtigden een geldige stem uitgebracht. Dit betreft twee en veertig negen/tiende procent (42,9 %) waardoor niet aan de wettelijk vereiste voorwaarden is voldaan.

Conclusie: Er is niet voldoende steun en niet aan de wettelijk vereiste voorwaarden voldaan.

Vervolg

Alle bijbehorende documenten liggen verzegeld bij de notaris. De betrokken ondernemers van de stuurgroep geven aan om in gesprek te blijven met de gemeente over de gevolgen van de uitslag en hoe hier verder mee om te gaan. 

Vragen?

Mocht je vragen hebben over de BIZ-procedure, kun je hiervoor contact opnemen met ondernemen@cranendonck.nl.