Havenontwikkeling Budel-Dorplein

Havenontwikkeling Budel-Dorplein

De raden van Cranendonck (26-05-2020) en Weert (10-06-2020) hebben een vvgb afgegeven en daarmee ingestemd met deze ontwikkeling. De omgevingsvergunning voor fase 3 van de havenontwikkeling in Budel Dorplein is op 11-06-2020 verleend.

De stukken zijn te vinden onderaan deze pagina.

•    Besluit vvgb gemeente Cranendonck
•    Besluit vvgb gemeente Weert
•    De verleende omgevingsvergunning
•    De publicatietekst

Havenontwikkeling Budel Dorplein - Besluit

Burgemeester en wethouders besluiten - met inachtneming van artikelen 2.1, 2.10, 2.11, 2.12, 2.27 en 2.2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de Algemene wet bestuursrecht en behoudens rechten van derden - aan Multimodale terminal de Kempen B.V. de gevraagde omgevingsvergunning voor de Bouw van een drietal magazijnen, gelegen aan Havenweg 3a in Budel-Dorplein, percelen kadastraal bekend gemeente Budel, Sectie G, nummer 1470, en kadastraal bekend gemeente Weert, sectie Q, nummers 155, 156 ged., 127 ged. en 116 ged. te verlenen.

De vergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten:

 • Het (ver)bouwen van een bouwwerk zoals bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder a Wabo en betreft de volgende werkzaamheden:
 • oprichten van een drietal magazijnen met een oppervlak van 7.506,30 m2 op gronden gelegen in gemeenten Cranendonck en Weert,
 • het plaatsen van verlichting met een hoogte van 18 m op gronden in gemeente Weert,
 • Het uitvoeren van een werk of werkzaamheden zoals bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder b Wabo en betreft de volgende werkzaamheden:
 • het verharden van terrein
  1. ca. 15.600 m2 aan betonstraatstenen op de percelen Weert Q nummers 155 en 127 ged.,
  2. ca.  2.110 m2 aan grastegels op de percelen Weert Q nummers 155 en 127 ged.,
 • Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan zoals bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onder c Wabo en betreft de volgende werkzaamheden:
 • het overschrijden van het bebouwingspercentage in gemeente Cranendonck,
 • het overschrijden van het bebouwd oppervlak in verband met de archeologische waarde,
 • het plaatsen van nieuwe bouwwerken op gronden die beschermd zijn vanuit het beschermd stads- en dorpsgezicht,
 • het afwijken van het toegestane gebruik van gronden in gemeente Weert,
 • het oprichten van gebouwen met een oppervlak van 3876 m2 op gronden in gemeente Weert,
 • het plaatsen van verlichting met een hoogte van 18 m op gronden in gemeente Weert,
 • het verharden van het terrein.

Stukken behorend bij besluit

De vergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende stukken deel uitmaken van het besluit:

 • Multimodale Terminal De Kempen - bouw+afwijken, ingekomen op 19 november 2019
 • el_hal_5-6-7_constructieberekeningen_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • 2019068_Be00_sit_190517_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • 2019068_Be01_beg_190517_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • 2019068_Be00a_wal_190517_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • 2019068_Be02_ged_190517_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • 2019068_Be03_det_190517_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • 190294_191113_5-6-7_constructie_A002_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • Constructietekening_dakplan_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • Constructietekening_funderingen_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • Constructietekening_HWA_overstorten_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • Constructietekening_kopgevels_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • Constructietekening_langsgevels_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • 04161-25655-10-Rapport_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • 3_luchtkwaliteitsonderzoek_De_Kempen_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • al_De_Kempen_20191030_incl__bijlagen_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • M09a_Verkennend_Bodemonderzoek_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • M09b_20152861_a2RAP_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • M09c_20152861_b1RAP_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • ts_-_hydrologische_effecten_20190402_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • BF4303-laddertoets-20190213_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • _landschappelijke_inpassing_20191008_pdf, ingekomen op 19 november 2019
 • berekening_bedrijfsvloer_v0_20191206_pdf, ingekomen op 9 december 2019
 • _hal_5-6-7_constructieberekeningen_B_pdf, ingekomen op 9 december 2019
 • 2019068_We06_std_191125_pdf, ingekomen op 9 december 2019
 • kening_uitbreidingsfase_3_2019-12-19_pdf, ingekomen op 20 december 2019
 • Aerolux400_1000BU_pdf, ingekomen op 20 december 2019
 • Aanvulling aanvraag formulier, ingekomen 6 januari 2020
 • Nota van zienswijzen definitief, d.d. 2 april 2020
 • BF4303_ROB_MMT_De_Kempen_20200406_pdf, ingekomen op 8 april 2020
 • Verklaring van geen bedenkingen gemeente Cranendonck, d.d. 26 mei 2020
 • Verklaring van geen bedenkingen gemeente Weert, d.d. 10 juni 2020

Bevoegd gezag

Gelet op hiervoor opgenomen projectbeschrijving, evenals op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de daarbij horende bijlage, zijn wij het bevoegde gezag om de integrale omgevingsvergunning te verlenen. Daarbij zijn wij er procedureel en inhoudelijk voor verantwoordelijk dat in ons besluit alle relevante aspecten aan de orde komen met betrekking tot de fysieke leefomgeving, zoals ruimte, milieu, natuur en aspecten met betrekking tot bouwen, monumenten en brandveiligheid. Verder dienen wij ervoor zorg te dragen dat de aan de omgevingsvergunning verbonden voorschriften op elkaar zijn afgestemd.

Procedure

De aanvraag om een omgevingsvergunning omvat naast de activiteit ‘het (ver)bouwen van een bouwwerk’ de activiteiten ‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan’ en ‘het uitvoeren van een werk of bouwwerken‘. De uitgebreide voorbereidingsprocedure geldt.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 3.10 van de Wabo en het bepaalde in paragaaf 3.3 van de Wabo en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

De aanvraag is voor de activiteit “Het (ver)bouwen van een bouwwerk” getoetst aan artikel 2.10 van de Wabo. De aanvraag is voor de activiteit “Het uitvoeren van een werk of werkzaamheden” getoetst aan artikel 2.11 van de Wabo. De aanvraag is voor de activiteit “Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan” getoetst aan artikel 2.12 van de Wabo.

Ook is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht (Bor) en de Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor). Uw aanvraag voldoet hieraan en daarom verlenen wij u de gevraagde omgevingsvergunning.

Verklaringen van geen bedenkingen

In artikel 2.27 Wabo is opgenomen dat in bepaalde gevallen een verklaring van geen bedenkingen nodig is. Deze aanvraag voorziet in een afwijking van het bestemmingsplan, waarvoor een verklaring van geen bedenkingen nodig is van de gemeenteraden. De gemeenteraad van gemeente Cranendonck heeft op 26 mei 2020 een verklaring van geen bedenkingen afgegeven. De verklaring van geen bedenkingen van de gemeenteraad van gemeente Weert is op 10 juni 2020 afgegeven.

Ter inzage legging

Van 16 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 heeft de aanvraag, de ontwerpbeschikking en de ontwerp verklaringen van geen bedenkingen van de gemeenteraad van gemeente Cranendonck en van het college van B&W van gemeente Weert, alsmede de bijbehorende stukken ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is gebruik gemaakt.

Inwerkingtreding

Bepaald is dat deze omgevingsvergunning in werking treedt de dag na bekendmaking conform artikel 6.2 Wabo.

Voorschriften en overwegingen

Voor iedere activiteit die onderdeel uitmaakt van deze vergunning zijn voorschriften opgesteld. Aan het verlenen van de vergunning liggen per activiteit overwegingen ten grondslag. De voorschriften en overwegingen maken onlosmakelijk deel uit van deze vergunning.

Beroepsclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepsschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrechtspraak, Postbus 90125, 5200 MA ‘s Hertogenbosch. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Indien u beroep instelt dan kan het besluit gewoon worden uitgevoerd. Het indienen van een beroepschrift heeft, met andere woorden, geen schorsende werking. Wel kunt u schorsing en/of een voorlopige voorziening vragen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, t.a.v. sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Indien u een schorsing en/of voorlopige voorziening aanvraagt bent u griffierecht verschuldigd.

Meer informatie over bezwaar en beroep kunt u vinden in de brochure “Rechtsmiddelen (bezwaar en beroep) tegen beslissing overheid” op onze website www.cranendonck.nl onder het product Omgevingsvergunning.

Downloadbare bestanden: