Bedrijventerreinen

Bedrijventerreinen

Cranendonck telt vijf bedrijventerreinen:

  1. Rondven- Den Engelsman
  2. Molenheide
  3. De Meemortel
  4. Airpark - Fabrieksstraat
  5. Nyrstar - Metalot

De bedrijventerreinen De Meemortel, Rondven-Den Engelsman en Molenheide zijn voornamelijk gericht op lokale gemengde bedrijvigheid. De gemeente doet jaarlijks een leegstandsonderzoek, om zo de locaties van leegstand in beeld te hebben en eventuele koppelingen met huisvestingsvraagstukken uit de markt te kunnen maken. Nieuwe ruimte voor bedrijvigheid is aanwezig op Airpark, Metalot en op Rondven- Den Engelsman (voormalig Philips-terrein, voormalig van Gansewinkel-terrein).
Meer informatie? Neem contact op met het bedrijvencontactcentrum.  

De provinciale vraagraming kent de A2-gemeenten 20 hectare aan uitbreiding toe. In de huidige regionale afspraken is voor Cranendonck 4,5 hectare aan bedrijventerrein voorzien. Het daadwerkelijk invulling geven aan uitbreidingsruimte is sterk afhankelijk van de markt. De gemeente Cranendonck volgt hierin een vraaggestuurde aanpak.

Stec Groep onderzocht met tien provincies de lange termijn (kwalitatieve) ruimtebehoefte van de industrie. Welke impact hebben diverse maatschappelijke en technologische trends op de industriële ruimtevraag en locatievoorkeuren? Aanleiding was de voorspelling in veel provinciale prognoses dat de werkgelegenheid en het economisch belang van de industrie afneemt. Ontwikkelingen uit de dagelijkse praktijk, maar ook (onderzoeks)geluiden uit de industrie lijken dit tegen te spreken. Daarom was behoefte aan een verdiepend, gezamenlijk onderzoek. Het onderzoek is in de periode september 2017-september 2018 uitgevoerd. Hier kunt u het betreffende onderzoek bekijken.

Vraaggericht ontwikkelen in Cranendonck

Wilt u zich vestigen binnen Cranendonck? Graag gaan we met u in gesprek om de mogelijkheden te bespreken! 
Neem contact op met het bedrijvencontactcentrum!

De gemeente meet twee-jaarlijks de leegstand in Cranendonck.

Leegstandsmeting 2016

Leegstandsmeting 2018

Visie Economisch Cranendonck

Economisch Cranendonck werkt aan economische groei op het gebied van metaal, duurzaamheid en circulaire economie. Dit gaan we bereiken door:

  1. Focus bij de bedrijventerreinen op metaaltechniek, duurzaamheid en circulaire economie, waarbij actieve informatievoorziening wordt opgestart en gestreefd wordt naar de ondertekening van een energieconvenant en het uitvoeren daarvan. De ontwikkeling van Metalot is de belangrijkste aanjager van de economische ontwikkeling.
  2. Het toekomstbestendig maken van onze bestaande bedrijventerreinen door revitalisering van bedrijventerreinen De Meemortel, Rondven-Den Engelsman, Airpark I en Molenheide.
  3. Het opstarten van parkmanagement.
  4. Het inspelen op de veranderende behoeften in bedrijfshuisvesting. We kiezen voor vraaggerichte ontwikkeling. De wensen van de ondernemer vormen daarbij het uitgangspunt.  

Visie Economisch Cranendonck

Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen

In 2018 heeft de provincie Noord-Brabant samen met de Brabantse regio’s prognoses gemaakt van de ruimtebehoefte aan bedrijventerreinen. Deze vormden de basis voor de afspraken die de regio's op dit moment maken over de vraaggerichte ontwikkeling van bedrijventerreinen.

De provincie zorgt regelmatig voor actuele informatie en analyses om (toekomstige) afspraken te volgen.

In onderstaande documenten presenteert de provincie de actuele stand van werkgelegenheid op bedrijventerreinen, uitgifte van bedrijventerreinen, match vraag en aanbod bedrijventerreinen, herstructurering en leegstand op bedrijventerreinen. Ook staat een eerste beeld over verduurzaming van bedrijventerreinen opgenomen.

Factsheet 'Feiten en cijfers Brabantse bedrijventerreinen 2019'

Toelichting, feiten en cijfers 2019

Circulair project InduSym

InduSym is een afkorting voor industriële symbiose, een vorm van circulaire economie: de reststroom van één bedrijf wordt de grondstof van een ander bedrijf. Met voldoende van deze uitwisselingen ontstaat een cirkel zonder restafval. Samenwerkende bedrijven kunnen goedkoper aan materialen komen zonder nieuwe grondstoffen te verbruiken. Of ze kunnen reststromen een nuttige bestemming geven terwijl ze besparen of geld verdienen op afvalverwerking. De tool InduSym helpt om de juiste matches tussen vraag en aanbod te maken.

Lees verder over het project.. 

Informatie per bedrijventerrein?

Informatie per bedrijventerrein? Klik hierna op het bedrijventerrein naar keuze.