Zorgadviesraad Cranendonck

Zorgadviesraad Cranendonck

Zorgadviesraad Cranendonck

Wie zijn wij?

Wij zijn betrokken vrijwilligers. Van elke kern zijn er leden in de Zorgadviesraad Cranendonck vertegenwoordigd.

Waarom zijn wij er?

Wij zijn ontstaan vanuit een verplichting van de rijksoverheid. De reden was de  invoering van nieuwe wetten op het gebied van zorg en welzijn. Hierdoor kwamen  veel taken van de overheid naar de gemeenten toe. Per 1 januari 2012 is de WMO-raad Cranendonck  om die reden opgericht. De taak van de WMO-raad Cranendonck was in deze omwenteling de stem van de burgers te laten horen. De wettelijke verplichting van gemeenten om advies te vragen aan de WMO-raden is 1 januari 2015 vervallen. Dat wil niet zeggen dat wij nu geen bestaansrecht meer hebben. De samenwerking met onze gemeente wordt als waardevol ervaren. In de gemeentelijke verordening is daarom opgenomen dat zij de samenwerking met ons willen blijven voortzetten en zelfs uitbreiden. Mede om die reden hebben wij onze naam gewijzigd in Zorgadviesraad Cranendonck.

Wat doen wij?

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester en Wethouders . We hebben overleg met de betreffende beleidsmedewerkers en  de wethouder welke de taken waar wij advies over geven  in hun/zijn/haar pakket heeft.

Waar wordt ons advies voor gevraagd en waar kunnen wij ongevraagd advies over geven?

Zaken die de drie pijlers van het sociaal beleid betreffen. Deze drie pijlers zijn:

  1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning
  2. Jeugdzorg
  3. Werk en Inkomen

Hoe werken wij?

Wij hebben vier werkgroepen die de volgende belangen behartigen. De werkgroepen zijn:

  1. Werkgroep WMO= Wet Maatschappelijke Ondersteuning.
  2. Werkgroep Jeugdzorg= Jeugd en jongeren.
  3. Werkgroep Werk en Inkomen= Participatie Wet, de oude bijstandswet is daarmee vervallen.
  4. Werkgroep Communicatie= Hoe zorg je dat we elkaar in begrijpelijke taal goed informeren.

Eenmaal per twee maanden op de derde woensdagavond van de maand  komen we met z’n allen bij elkaar voor een overleg. Dit overleg is openbaar. U kunt bij een vergadering aanwezig zijn, als u zich van tevoren daarvoor aanmeldt bij het secretariaat van de Zorgadviesraad Cranendonck. Mail: secretariaat@zorgadviesraadcranendonck.nl

De werkgroepen komen zo vaak bij elkaar als nodig is. Bijvoorbeeld als er een advies gevraagd wordt over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Op dat moment  komen de leden van deze werkgroep bij elkaar. De adviesaanvraag en het antwoord van de werkgroep gaan naar alle overige leden. Zij kunnen  nog reageren alvorens het definitieve advies naar de gemeente wordt verstuurd. Van de gemeente krijgen wij te horen welke punten van ons advies zijn overgenomen en ook waarom sommige punten niet zijn overgenomen.  

Waar kunt u ons voor benaderen?

Het is belangrijk voor ons om te weten hoe u het beleid van de gemeente aan den lijve ondervindt.  U als gebruiker van diensten van de gemeente weet het beste wat dit voor u betekent in de praktijk. Deze opmerkingen kunnen wij met elkaar bespreken en vertalen in een advies. Wij kunnen geen individuele vragen afhandelen.

Waar kunt u ons vinden?

Wij hebben een mailadres waar u een boodschap naar toe kunt sturen. U kunt ook, als u  een van de leden van de Zorgadviesraad Cranendonck  kent, deze aanspreken en uw verhaal aan hem/haar vertellen.

Mail: secretariaat@zorgadviesraadcranendonck.nl