Verzoek tot handhaving

Verzoek tot handhaving

 • Wat is het?

  Wanneer u vermoedt dat regels van de gemeente niet worden nageleefd, kunt u een verzoek tot handhaving doen. U vraagt dan de gemeente om hierover een beslissing te nemen. De gemeente kan besluiten om handhavend op te treden, maar kan ook van handhaving afzien of gedogen. Bij gedogen blijft de situatie die eigenlijk niet mag toch in stand. Dit kan alleen als sprake is van een bijzondere omstandigheid. Tegen het besluit van de gemeente kunt u bezwaar en beroep instellen.

 • Hoe werkt het?

  U kunt altijd een handhavingsverzoek indienen. Het is wel belangrijk dat u het verzoek bij de juiste overheidsinstantie indient. Wanneer er regels van de gemeente niet worden nageleefd, heeft de gemeente een "beginselplicht tot handhaven". Maar de gemeente ziet niet alles en kan niet alles controleren. Met een handhavingsverzoek wijst u de gemeente op situaties die mogelijk in strijd zijn met wet- en regelgeving. Het is vervolgens aan de gemeente om verder onderzoek te doen en een beslissing te nemen.

  Bent u belanghebbende?

  U kunt alleen een handhavingsverzoek indienen als u belanghebbende bent. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken. Bijvoorbeeld als uw buurman bouwt zonder vergunning of als de fabriek in de buurt stankoverlast of geluidsoverlast geeft. Maar u bent bijvoorbeeld geen belanghebbende als u klaagt over iemand die in een dorp verderop een schuurtje bouwt zonder vergunning.

  Niet anoniem

  Een anonieme verzoek om handhaving nemen we niet in behandeling. Bij een anoniem verzoek kunnen wij namelijk niet vaststellen of u een belanghebbende bent. Tijdens de behandeling van uw verzoek wegen wij uw belangen af tegen het algemeen belang en tegen de belangen van degene op wie het handhavingsverzoek betrekking heeft. Wij kunnen niet voorkomen dat bekend wordt dat u het verzoek heeft ingediend.

 • Wat moet ik doen?

  Dien ik een klacht of handhavingsverzoek in?

  Meldingen of klachten over uw woon- of leefomgeving geeft u als een melding door. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan een kapot putdeksel, een verzakte stoep, kapotte speeltoestellen, een verkeersonveilige situatie of het snoeien van groen. De gemeente beslist wat er met de melding gebeurt. 

  Melding doorgeven

  Wilt u een overtreding van regels melden waar u last van heeft? Dan vult u het handhavingsverzoek in.

  Indienen handhavingsverzoek

 • Hoe lang duurt het?

  Uw verzoek tot handhaving wordt binnen 8 weken behandeld. Deze beslistermijn kan worden verlengd.

  U kunt bezwaar maken tegen de beslissing van de gemeente. Dit moet u binnen 6 weken na het besluit doen. Als u het niet eens bent met de uitspraak op het bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.