Regiekamer

Regiekamer

 • Wat is het?

  Heeft u een idee voor een nieuwe ontwikkeling? Dan krijgt u te maken met de Regiekamer. Dit is een ambtelijk overleg waarin verschillende beleidsterreinen zoals milieu, verkeer, stedenbouw of natuur gelijktijdig naar uw plan kijken. Dat levert een integraal advies op aan het college. 

  In de Regiekamer komen initiatieven die niet passen binnen het geldende bestemmingsplan. Wilt u weten of uw idee past in het bestemmingsplan? Kijk dan op www.ruimtelijkeplannen.nl naar de bestemming van uw locatie.

 • Hoe werkt het?

  Intake met de secretaris van de Regiekamer
  Eerst maken we een afweging of uw initiatief in strijd is met het bestemmingsplan of niet. Als dat het geval is, volgt een intake met de secretaris van de Regiekamer bij voorkeur op de planlocatie. Het doel is om uw plan en de (on)haalbaarheid duidelijk te krijgen. Als uw verzoek haalbaar blijkt, moet u uw verzoek wellicht aanscherpen en agenderen we daarna uw verzoek in de Regiekamer.

  Behandeling in de regiekamer
  De Regiekamer vergadert elke 2 weken. In de Regiekamer zitten deskundigen op o.a. het gebied van stedenbouw, planologie, milieu, volkshuisvesting en verkeer en parkeren. De Regiekamer geeft een integraal ambtelijk advies dat besproken wordt met de verantwoordelijk wethouder. 

  Is het advies positief dan begeleidt een ambtenaar (“de regisseur”) uw initiatief in de bestemmingsplanprocedure. Soms moet u het plan nog aanpassen of aanvullen voordat het ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd.
  Het is ook mogelijk dat de Regiekamer met een negatief advies komt.

  Principe-besluit tot medewerking
  Na de Regiekamer bereidt de regisseur een collegeadvies voor. In het besluit staat of en onder welke voorwaarden het college medewerking wil verlenen. Als het college medewerking verleent, ontvangt u een brief over het principe-besluit en de voorwaarden. Na het principeverzoek volgt het formeel verzoek aan de raad. Zie voor de verdere procedure de uitleg bij bestemmingplan aanpassen.

 • Wat kost het?

  Met welke kosten moet u rekening houden?

  Het intakegesprek is kosteloos. Aan de behandeling van een plan in de Regiekamer zijn kosten verbonden. De hoogte van de actuele leges vindt u terug in de legesverordening. Voor de behandeling van een principeverzoek en een formeel verzoek zijn de tarieven in de legesverordening van toepassing.

 • Contact

  Wilt u meer weten over de Regiekamer? Neem dan contact op met de secretaris van de Regiekamer via e-mail (regiekamer@cranendonck.nl).

 • Zie ook

 • Tip of vraag

  Wij werken continu aan de kwaliteit van onze website. Heeft u een opmerking of tip over dit product? Laat het ons weten via het TIP-formulier.

  Heeft u een (algemene) vraag? Gebruik dan het webformulier of bel: 14 0495.